Quy định nộp thuế thu nhập cá nhân 2020.

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước. Dưới đây ACC sẽ tổng hợp những nội dung cần biết liên quan đến quy định nộp thuế thu nhập cá nhân để quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn quy trình này.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Theo đó, thuế TNCN được xây dựng trên nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết.

Do đó việc nộp thuế thu nhập cá nhân cũng góp phần làm giảm hợp lý khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư.

Đối tượng phải nộp thuế TNCN gồm: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế:

– Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

– Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

– Các khoản giảm trừ gia cảnh.

– Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Công thức và các bước tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được tính theo công thức sau:

(1) Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

(2) Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế được tính như sau:

(3) Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn

Quy định nộp thuế thu nhập cá nhân.

 Đối với các cá nhân nộp trực tiếp

– Nếu Người nộp thuế có tài khoản thực hiện nộp tiền bằng các chương trình nộp thuế điện tử của Ngân hàng thu thuế thì thực hiện theo hướng dẫn của các chương trình của ngân hàng.

– Nếu nộp tại các quầy giao dịch của 5 các ngân hàng phối hợp thu thuế:

Người nộp tiền lập bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC).

a) Thông tin về hình thức nộp thuế: Chọn tương ứng vào ô nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

b) Thông tin loại tiền nộp thuế: Chọn ô “VND”.

c) Thông tin về người nộp thuế: Ghi đúng theo tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế theo thông tin về đăng ký thuế hoặc thông tin đăng ký doanh nghiệp.

d) Thông tin về người nộp thay: Ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ của người nộp thay trong trường hợp nộp thay.

đ) Thông tin ngân hàng và tài khoản trích tiền nộp ngân sách nhà nước:

– Trường hợp nộp bằng chuyển khoản: Ghi tên ngân hàng mở tài khoản và số tài khoản của người nộp tiền.

– Trường hợp nộp bằng tiền mặt: Chỉ ghi tên ngân hàng nơi người nộp tiền thực hiện giao dịch và không phải ghi số tài khoản.

e) Thông tin nộp ngân sách nhà nước:

f) Thông tin tài khoản kho bạc nhà nước

g) Thông tin tên cơ quan quản lý thu

h) Thông tin trong bảng về khoản nộp ngân sách nhà nước:

i) Thông tin số tiền bằng số và bằng chữ: Ghi theo số tiền thực nộp.

j) Thông tin người nộp tiền:

Cá nhân nộp theo hình thức chuyển khoản: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền là chủ tài khoản; để trống tiêu chí Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị.

Trường hợp nộp tiền mặt: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền, để trống tiêu chí Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị.

 Nộp bằng chuyển khoản hoặc trực tiếp tại quầy của các ngân hàng

Người nộp thuế lập chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu chứng từ giao dịch của Ngân hàng thực hiện giao dịch.Trong đó người nộp thuế ghi đầy đủ các thông tin về người nộp thuế trong phần nội dung chuyển tiền:

– Tên người nộp thuế ghi cụ thể rõ họ, tên đệm và tên,

– Mã số thuế của người nộp thuế:

– Tên Kho bạc nhà

– Tài khoản thu là NSNN

– Nội dung nộp NSNN

Đối với cá nhân thực hiện nộp tiền bằng phương thức điện tử.

– Đối với phương thức điện tử, cá nhân có thể lựa chọn nộp tiền vào tài khoản thu ngân sách nhà nước bằng các hình thức:

+ Nộp qua Ebanking;

+ Nộp qua ATM;

+ Nộp qua Home Banking

+ Nộp qua Mobile Banking

Nộp thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân nhằm góp phần cho sự phát triển của đất nước. Mong rằng những thông tin về quy định nộp thuế thu nhập cá nhân mà ACC cung cấp để quý khách hàng hiểu rõ hơn về thuế và thủ tục nộp loại thuế này.