Quy định chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp cập nhật 2020.

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp là việc kế toán bắt bắt buộc phải làm mỗi quý và cuối năm. Trong đó các khoản trừ lỗ cũng rất quan trọng để tính toán thuế chính xác. Chúng tôi sẽ đưa ra các quy định chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp qua bài viết sau để bạn hiểu rõ hơn.

Các khoản lỗ phát sinh là gì?

Theo Điều 9 – xác định lỗ và chuyển lỗ quy định tại thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012; hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008; Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó:

“Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.”

Quy định chuyển lỗ thuế TNDN giữa các quý trong năm.

Trước đây hàng quý doanh nghiệp sẽ phải thực hiện kê khai và nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN.

Đồng thời đối với quy định về kết chuyển lỗ 

“Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.”

Tuy nhiên từ ngày 15/11/2014 theo quy định tại Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC đã bỏ quy định phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính, thay vào đó chỉ cần nộp tiền thuế TNDN tạm tính chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý làm việc tiếp theo của quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Quy định chuyển lỗ thuế TNDN giữa các năm

1. Nguyên tắc chuyển lỗ giữa các năm.

Hàng năm kế toán phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm. Sau khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà kết quả kinh doanh bị lỗ. Thì:

– Kế toán thực hiện kết chuyển toàn bộ số lỗ vào thu nhập của kỳ tiếp theo.

– Chỉ được phép kết chuyển lỗ của kỳ trước nếu kỳ này có lãi

– Phải thực hiện chuyển số lỗ phát sinh toàn bộ và liên tục. Tuy nhiên số lỗ phát sinh kỳ trước được kết chuyển không vượt quá số lãi của kỳ này.

– Số lỗ được chuyển giữa các quý trong một năm với nhau và giữa các năm với nhau. 

– Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm (kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ). Nếu để quá thời hạn 5 năm mà số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo sau đó.

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ; thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. 

2. Cách thức xác định chuyển lỗ thuế TNDN.

– Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm; kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ; nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

=> Chính vì vậy thời gian chuyển lỗ thuế TNDN cho các năm tài chính phát sinh lỗ là không quá 05 năm

Ví dụ:

Năm 2010 lỗ 500 triệu  => chuyển lỗ tối đa từ 2011 – 2015.

Năm 2011 lãi 200 triệu => chuyển lỗ tối đa từ 2012 – 2016.

Năm 2012 lỗ 500 triệu  => chuyển lỗ tối đa từ 2013 – 2017.

Năm 2013 lãi 500 triệu => chuyển lỗ tối đa từ 2014 – 2018.

Trên đây là cách chuyển lỗ giữa các quý, trường hợp sau khi quyết toán thuế năm trước lỗ thì doanh nghiệp vẫn kết chuyển số lỗ tương tự như trên khi thực hiện tạm tính thuế TNDN của các quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm vào cuối năm. Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu tư vấn về các quy định chuyển lỗ thuế TNDN, hãy liên hệ ngay với ACC để được phục vụ tận tình nhất.