Quy định Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới nhất

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường nước thải, khí thải, chất thải, … Trong trường hợp không thể tự mình xử lý theo đúng quy định pháp luật thì phải đảm bảo bàn giao cho đơn vị đủ điều kiện xử lý. Các quy định Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được trình bày cụ thể như sau:

1. Quy định Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

1.1 Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thông thường

Quy định Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng bao gồm:

 • Thu gom, xử lý nước thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
 • Thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải rắn theo quy định của pháp luật;
 • Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải theo quy định của pháp luật; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động;
 • Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;
 • Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ môi trường.

1.2 Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ phải có khoảng cách an toàn

Cơ sở sản xuất hoặc kho tàng thuộc các trường hợp sau phải có khoảng cách bảo đảm không có tác động xấu đối với khu dân cư:

 • Có chất dễ cháy, dễ nổ;
 • Có chất phóng xạ hoặc bức xạ mạnh;
 • Có chất độc hại đối với người và sinh vật;
 • Phát tán bụi, mùi, tiếng ồn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người;
 • Gây ô nhiễm nguồn nước.

 1.3 Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có chất thải

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường:

 • Phải có bộ phận chuyên môn hoặc nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường;
 • Phải được xác nhận hệ thống quản lý môi trường theo quy định của Chính phủ.

2. Quản lý nước thải và chất thải đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

2.1 Quản lý nước thải

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư 31/2016/TT-BTNMT mà có hệ thống xử lý nước thải và lưu lượng nước thải từ 30 m3/ngày-đêm trở lên, ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nước thải thì phải có nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải được ghi chép đầy đủ, lưu giữ tối thiểu 02 năm.

– Cơ sở có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày.đêm trở lên, ngoài việc làm nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải còn  phải thực hiện thêm các nội dung sau:

 • Giám sát, quan trắc tự động, liên tục nước thải đầu ra;
 • Có công tơ điện tử đo điện độc lập của hệ thống xử lý nước thải, lượng điện tiêu thụ phải được ghi vào nhật ký vận hành;
 • Có phương án, hạ tầng, phương tiện, thiết bị để ứng phó, khắc phục sự cố trong trường hợp hệ thống thu gom, xử lý nước thải gặp sự cố;
 • Có điểm kiểm tra, giám sát xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát nước đặt ngoài hàng rào, có lối đi thuận lợi và có biển báo.

– Đối với cơ sở có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày-đêm trở lên nằm trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp mà được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung thì phải thực hiện việc quản lý nước thải;

– Các cơ sở nêu trên không tự xử lý nước thải không nguy hại mà chuyển giao nước thải cho cơ sở có khả năng xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường thì chuyển giao cho cơ sở có đủ điều kiện xử lý.

2.2 Quản lý chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ

– Cơ sở phải thực hiện việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn y tế và chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn.

–  Cơ sở phát sinh khí thải phải:

 • Đầu tư, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có sàn thao tác bảo đảm an toàn tại vị trí lấy mẫu khí thải;
 • Có nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải được ghi chép đầy đủ, lưu giữ tối thiểu 02 năm.
 • Thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục và đăng ký chủ nguồn khí thải

– Cơ sở phát sinh tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải đầu tư, lắp đặt hệ thống giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các quy định khác có liên quan.