Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư và cách ghi

Phiếu thu thập thông tin dân cư là một mẫu biểu mà chính quyền hoặc tổ chức có thẩm quyền sử dụng để thu thập thông tin về dân số, hộ gia đình và các thông tin cá nhân khác của cư dân trong một khu vực cụ thể. Mục đích chính của phiếu này là xác định và cập nhật các thông tin dân số quan trọng để phục vụ cho mục tiêu quản lý địa phương, kế hoạch phát triển và chính sách xã hội.

Phiếu thu thập thông tin dân cư thường chứa các câu hỏi về các yếu tố như họ tên, tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn, địa chỉ, quan hệ gia đình, thu nhập và các thông tin khác có liên quan. Các phiếu này có thể được điền bằng tay hoặc điện tử, và thường được phân phát và thu lại bởi cán bộ thống kê, nhân viên chính quyền hoặc nguồn lực khác được chỉ định.

Việc thu thập thông tin dân cư qua phiếu này giúp cung cấp cơ sở dữ liệu chính xác và cập nhật về dân số, kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác. Thông tin thu thập từ phiếu này có thể được sử dụng để phân tích và đánh giá thực trạng dân cư, đưa ra quyết định chính sách, phân bổ nguồn lực và kế hoạch phát triển, và hỗ trợ trong việc định hướng các chương trình và dự án phục vụ cho cộng đồng.

Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01) và cách ghi

Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01) và cách ghi

1. Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01)

– Phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01) được dùng cho công dân kê khai thông tin nhân thân của mình để thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư là Mẫu DC01 được ban hành kèm theo Thông tư 104/2020/TT-BCA.

2. Cách ghi phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01)

– Mục “Tỉnh/thành phố; Quận/huyện/thị xã; xã/phường/thị trấn; Thôn/ấp/bản/phum/sóc/tổ; Làng/phố; Xóm/số nhà”: ghi đầy đủ địa danh hành chính theo giấy khai sinh; nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu;

– Mục “Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Họ, chữ đệm và tên cha/ Họ, chữ đệm và tên mẹ/Họ, chữ đệm và tên vợ (chồng)”/ Họ, chữ đệm và tên người đại diện hợp pháp/Họ, chữ đệm và tên chủ hộ”; “Số CMND/số ĐDCN”; “Nơi đăng ký khai sinh”; “Quê quán”; “Dân tộc”; “Tôn giáo”; “Quốc tịch”; “Nơi thường trú/Nơi ở hiện tại”: ghi như hướng dẫn tại phần ghi chú trong biểu mẫu (nếu có);

– Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghi ngày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với tháng sinh từ tháng 3 đến tháng 9 ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số;

– Mục “Giới tính”: nếu giới tính nam ghi là “Nam”, nếu giới tính nữ ghi là “Nữ”;

– Mục “Nhóm máu”: trường hợp công dân có yêu cầu cập nhật và có bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó. Nhóm máu nào thì đánh dấu “X” vào ô nhóm máu đó;

– Mục “Tình trạng hôn nhân”: trường hợp công dân chưa kết hôn, đã kết hôn hoặc đã ly hôn thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng;

– Mục “Ngày khai”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân ghi Phiếu thu thập thông tin dân cư;

Trường hợp người không biết chữ hoặc không thể tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Người kê khai hộ phải ghi “Người viết hộ”, kê khai trung thực, ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về việc kê khai hộ đó.

– Mục “Phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan”: Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm xác nhận Phiếu thu thập thông tin dân cư của công dân đang cư trú trên địa bàn mình quản lý;

– Mục “Cán bộ đề xuất”: Cán bộ Công an làm công tác thu thập thông tin dân cư đề xuất Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã xác nhận Phiếu thu thập thông tin dân cư của công dân trên địa bàn mình quản lý.

(Điều 18 Thông tư 66/2015/TT-BCA; khoản 1, 2 Điều 1 Thông tư 104/2020/TT-BCA)

3. Yêu cầu ghi phiếu thu thập thông tin dân cư

Yêu cầu ghi phiếu thu thập thông tin dân cư được quy định tại Điều 6 Thông tư 66/2015/TT-BCA như sau:

– Ghi đầy đủ, chính xác, rõ ràng nội dung trong từng biểu mẫu, chữ viết phải cùng một loại mực.

– Người đến làm thủ tục không biết chữ hoặc không thể tự kê khai được thì nhờ người khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Người kê khai hộ phải ghi “Người viết hộ”, kê khai trung thực, ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về việc kê khai hộ đó.

– Các cột, mục trong biểu mẫu phải được ghi theo đúng chú thích hướng dẫn trong các biểu mẫu (nếu có) và quy định tại Thông tư này. Trường hợp thông tin ghi trong cột, mục của biểu mẫu dài thì được viết tắt nhưng phải bảo đảm rõ các thông tin cơ bản.

– Màu mực để ghi biểu mẫu, chữ ký của người có thẩm quyền và các nội dung trong biểu mẫu chỉ được dùng màu mực xanh, tím than hoặc đen.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật