Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức là một công cụ được sử dụng trong quản lý và đánh giá hiệu quả làm việc của các viên chức hoặc nhân viên trong một tổ chức, cơ quan hoặc doanh nghiệp. Nó được sử dụng để đánh giá và xếp loại chất lượng công việc, đạt được kết quả làm việc và thực hiện nhiệm vụ của các viên chức.

Phiếu đánh giá thường bao gồm các tiêu chí và chỉ số đánh giá cụ thể, dựa trên mục tiêu và yêu cầu công việc của từng vị trí hoặc chức vụ. Các tiêu chí này có thể bao gồm khả năng chuyên môn, hiệu suất làm việc, sáng tạo, trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, cống hiến và khả năng làm việc nhóm.

Các viên chức thường được đánh giá dựa trên mức độ đạt được các tiêu chí và chỉ số đánh giá được xác định trước. Kết quả đánh giá thường được biểu thị bằng các hạng mục hoặc xếp loại như “xuất sắc,” “tốt,” “khá,” “trung bình” hoặc “kém” để phản ánh mức độ đạt được và chất lượng công việc của viên chức.

Việc sử dụng phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức giúp tổ chức đánh giá hiệu suất làm việc của viên chức, xác định những mặt mạnh và yếu, từ đó có thể đề xuất các biện pháp cải thiện, đào tạo hoặc phát triển chuyên môn cho viên chức. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định phân bổ tài nguyên, khuyến khích sự phát triển cá nhân và đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc quản lý nhân sự.

1. Viên chức là ai?

Theo Điều 2 Luật Viên chức 2019 thì viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại viên chức theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP như sau:

3. Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

Cách viết phiếu đánh giá, xếp loại viên chức có thể tham khảo như sau:

Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

* Họ và tên: ví dụ Nguyễn Văn C.

* Chức vụ, chức danh như giảng viên, giáo viên,…

* Đơn vị công tác: Trường ĐH X,..

* Kết quả tự đánh giá:

(1) Chính trị tư tưởng:

+ Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

+ Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức.

+ Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

+ Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

(2) Đạo đức, lối sống:

+ Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền;

+ Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

+ Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.

+ Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

+ Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

(3) Tác phong, lề lối làm việc:

+ Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

+ Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

(4) Ý thức tổ chức kỷ luật:

+ Chấp hành sự phân công của Ban, cơ quan, tổ chức đoàn thể.

+ Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan.

+ Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

(5) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

+ Đối với viên chức quản lý:

++ Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

++ Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

++ Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

++ Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý: Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

(6) Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp): Đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, có tính thuyết phục, không gây phiền hà.

* Phần dành riêng cho viên chức lãnh đạo:

(7) Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

(8) Năng lực lãnh đạo, quản lý.

(9) Năng lực tập hợp, đoàn kết.

* Tự nhận xét, xếp loại chất lượng:

(1) Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

– Về ưu điểm:

+ Luôn giữ vững quan điểm, lập trường và bản lĩnh chính trị trước những khó khăn, thử thách trong công việc, cuộc sống.

+ Luôn bình tĩnh để cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Không đùn đẩy né tránh, có sáng tạo trong công việc.

+ Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, khiêm tốn, học hỏi trong công việc để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ .

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thẳng thắn, trung thực.

+ Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình, chủ động trong công việc.

– Về nhược điểm: Vì nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan mà một số nhiệm vụ chưa đạt được mức như mong đợi,…

(2) Tự xếp loại chất lượng:

Viên chức đánh giá, xếp loại chất lượng theo các mức sau:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Hoàn thành nhiệm vụ.

– Không hoàn thành nhiệm vụ.

* Ý kiến nhận xét, đánh giá đối với cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập:

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị công tác)

* Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức:

(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật