Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/2021/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 12 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới

Đối với đăng ký bảo hộ trong nước

a) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế: 15 triệu đồng/đơn.

b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 20 triệu đồng/đơn.

c) Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: 10 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

d) Đối với đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: 5 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này: 50 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm của tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

 


Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo);
– Chính phủ (Báo cáo);
– Bộ Tài chính (Báo cáo);
– Bộ Khoa học và Công nghệ (Báo cáo);
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp (Kiểm tra);
– Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Ủy ban nhân dân tỉnh;
– Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Ủy ban MTTQ tỉnh;
– Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV;
– Tòa án nhân dân tỉnh;
– Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
– Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
– Kiểm toán nhà nước Khu vực X;
– Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;
– Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
– Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
– Báo Thái Nguyên, Trung tâm thông tin tỉnh;
– Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn