Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2022 Báo cáo về huy động, sử dụng nguồn lực của ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của các tổ chức trong và ngoài nước, của nhân dân cho phòng, chống dịch COVID-19

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2022 Báo cáo về huy động, sử dụng nguồn lực của ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của các tổ chức trong và ngoài nước, của nhân dân cho phòng, chống dịch COVID-19

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, NGUỒN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, CỦA NHÂN DÂN CHO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các văn bản: số 12313/BTC-HCSN ngày 27 tháng 10 năm 2021, số 12893/BTC-HCSN ngày 10 tháng 11 năm 2021 và số 15100/BTC-HCSN ngày 31 tháng 12 năm 2021;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Chính phủ về huy động, sử dụng nguồn lực của ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của các tổ chức trong và ngoài nước, của nhân dân cho phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: TC, QP, CA, Y tế;
– VPCP: các PCN, các Vụ: KGVX, NC;
– Lưu: VT, KTTH (2).G

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái