Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2022 về ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN cho nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (MRA BCM)

Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2022 về ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN cho nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (MRA BCM) do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 15/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN THỪA NHẬN LẪN NHAU TRONG ASEAN CHO NHÓM SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG (MRA BCM)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 19/TTr-BXD ngày 21 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN cho nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (MRA BCM).

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ ký các Thỏa thuận MRA BCM nêu trên.

Điều 3. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Thỏa thuận MRA BCM khi có hiệu lực.

Điều 4. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: XD, NG, TP, CT;
– VPCP: PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: PL, NN, TH;
– Lưu: VT, QHQT(3).đh.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh