Nghỉ do cúp điện bị trừ ngày nghỉ phép năm

Tôi làm ở một công ty TNHH được ba năm, gần đây thỉnh thoảng điện lực có thông báo cúp điện một ngày, công ty cho chúng tôi được nghỉ và trừ vào ngày nghỉ phép năm. Xin hỏi như thế có đúng theo chế độ qui định không?  (Đặng Văn Hùng)

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 113 Bộ luật lao động thì: “Người sử dụng lao động có quyền qui định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong doanh nghiệp”. Đồng thời, tại điều 99 của Bộ luật lao động cũng có qui định:

“Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương.

Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc vì những nguyên nhân bất khả kháng, tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu”.

Chính vì vậy, khi qui định lịch nghỉ hằng năm, công ty của bạn cần phải tham khảo trước ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho người lao động. Trường hợp phải ngừng việc do không có điện, nước và nằm ngoài lịch nghỉ hằng năm như đã thông báo cho người lao động, thì công ty của bạn không được trừ vào ngày nghỉ phép hằng năm mà phải trả lương cho người lao động theo qui định nêu trên.