Lịch nghỉ Quốc khánh 2023 với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Theo điểm đ khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 02 ngày nhân dịp Quốc khánh (ngày 02/9 và 01 ngày liền kề trước hoặc sau).

Theo khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, hằng năm căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ dịp Quốc khánh.

Ngày 01/12/2022, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8056/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023; ngày 07/12/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Thông báo 5034/TB-LĐTBXH về việc nghỉ tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, lịch nghỉ Quốc khánh 2023 được thực hiện như sau:

1. Lịch nghỉ Quốc khách 2023 với cán bộ, công chức, viên chức

Dịp Quốc khánh 2023, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ từ Thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết Thứ Hai ngày 04/9/2023. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

2. Lịch nghỉ Quốc khánh 2023 với người lao động làm việc tại các đơn vị tư nhân (ngoài nhà nước)

Dịp Quốc khánh 2023, người lao động được nghỉ Thứ Bảy ngày 02/9/2023 và người sử dụng lao động lựa chọn 01 trong 02 ngày: Thứ Sáu ngày 01/9/2023 hoặc Chủ Nhật ngày 03/9/2023.

2.1. Đối với người lao động có chế độ 02 ngày nghỉ hằng tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật)

– Trường hợp người sử dụng lao động chọn nghỉ Thứ Sáu ngày 01/9/2023 thì dịp Quốc khánh 2023 người lao động được nghỉ 04 ngày liên tục (từ Thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết Thứ Hai ngày 04/9/2023); trong đó, có 02 ngày nghỉ lễ, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù.

– Trường hợp người sử dụng lao động chọn nghỉ Chủ Nhật ngày 03/9/2023 thì dịp Quốc khánh 2023 người lao động được nghỉ 04 ngày liên tục (từ Thứ Bảy ngày 02/9/2023 đến hết Thứ Ba ngày 05/9/2023); trong đó, có 02 ngày nghỉ lễ và 02 ngày nghỉ bù.

2.2. Đối với người lao động có chế độ 01 ngày nghỉ hằng tuần (Chủ Nhật)

– Trường hợp người sử dụng lao động chọn nghỉ Thứ Sáu ngày 01/9/2023 thì dịp Quốc khánh 2023 người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục (từ Thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết Chủ Nhật ngày 03/9/2023); trong đó, có 02 ngày nghỉ lễ và 01 ngày nghỉ hằng tuần.

– Trường hợp người sử dụng lao động chọn nghỉ Chủ Nhật ngày 03/9/2023 thì dịp Quốc khánh 2023 người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục (từ Thứ Bảy ngày 02/9/2023 đến hết Thứ Hai ngày 04/9/2023); trong đó, có 02 ngày nghỉ lễ và 01 ngày nghỉ bù.

2.3. Lưu ý về việc Thông báo Lịch nghỉ Quốc khánh 2023

Doanh nghiệp phải Thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2023 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Điều 112. Nghỉ lễ, tết – Bộ luật Lao động 2019

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.