Mẫu Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Luật

Công ty Luật ACC Group xin được chia sẻ mẫu quyết định thành lập chi nhánh văn phòng công ty luật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——–

VĂN PHÒNG LUẬT …

Địa chỉ:…

Số Điện Thoại: …

Website: …

Số: …. Hà Nội, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI NHÁNH

VĂN PHÒNG CÔNG TY LUẬT SƯ …

– Căn cứ điều 41 Luật Luật sư năm 2007.

– Căn cứ giấy đăng ký hoạt động nghề nghiệp của Văn phòng Luật sư … ngày ….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT SƯ … QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập chi nhánh Văn phòng Luật sư … tại …, trụ sở đặt tại …

Điều 2: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty Luật …, hoạt động theo sự ủy quyền của Trưởng Văn phòng Luật sư .. theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong giấy đăng ký hoạt động số … ngày … do Sở Tư Pháp … cấp.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được Sở Tư Pháp … cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh.

Trưởng chi nhánh tại … Thư ký văn phòng Luật sư … chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Sở Tư Pháp … (công ty luật)

– Sở Tư Pháp … (chi nhánh công ty luật)

– Đoàn Luật sư … (công ty luật)

– Đoàn Luật sư … (chi nhánh công ty luật)

– Lưu VP.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ …

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS: …

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật