Mẫu giấy vợ ủy quyền cho chồng mua đất

Bài viết dưới đây Công ty Luật ACC sẽ cung cấp đến bạn một số thông tin liên quan đến Quy định về Mẫu giấy vợ ủy quyền cho chồng mua đất. Mời bạn cùng tham khảo

Mẫu giấy vợ ủy quyền cho chồng mua đất

1. Vợ ủy quyền cho chồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Thủ tục làm giấy uỷ quyền bán đất

Để thực hiện thủ tục ủy quyền bán đất, cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm những giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân còn hiệu lực hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền là vợ;
 • Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân còn hiệu lực hoặc hộ chiếu của bên nhận ủy quyền là chồng;
 • Sổ hộ khẩu của bên ủy quyền là vợ;
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên ủy quyền là vợ (Giấy đăng ký kết hôn)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi chuẩn bị các giấy tờ như trên, hai bên vợ chồng có thể liên hệ với phòng công chứng để làm hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền.

3. Mẫu giấy vợ ủy quyền cho chồng mua đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

(chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

BÊN ỦY QUYỀN : (Gọi tắt là bên A) 

Họ tên Ông                         : …..

Năm sinh                            : …..

Chứng minh nhân dân số  : ………

Thường trú tại                   : ………

Họ tên Bà                       : ………

Năm sinh                        : ………

Chứng minh nhân dân số  : ………

Thường trú tại                   : ………

Là người được sử dụng quyền sử dụng đất toạ lạc tại thửa đất số: ……, tờ bản đồ số: ……, Phường: ……, Quận:……, ….. theo:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…….do…….cấp ngày :……
 • Trước bạ ngày:………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN :   (Gọi tắt là bên B)

Họ tên Ông                         : …..

Năm sinh                            : …..

Chứng minh nhân dân số  : ………

Thường trú tại                   : ………

Họ tên Bà                       : ………

Năm sinh                        : ………

Chứng minh nhân dân số  : ………

Thường trú tại                   : ………

Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền ký kết và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên ủy quyền đối với thửa đất nêu trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây:

 • Tạo điều kiện cho bên nhận chuyển nhượng tìm hiểu các thông tin về thửa đất nêu trên;
 • Thỏa thuận với bên nhận chuyển nhượng về các điều khoản trong nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Cùng bên nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các cơ quan có thẩm quyền.

Cùng bên nhận chuyển nhượng thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho bên nhận chuyển nhượng hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là: …………………kể từ ngày :…………………cho đến ngày:……………

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây:

–   Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số … do … cấp ngày ……, và cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;

–    Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện;

 • Thanh toán cho Bên được ủy quyền các chi phí hợp lý khi thực hiện các việc được ủy quyền;
 • Trả thù lao cho bên được ủy quyền với số tiền là :……

–     Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng hợp đồng ủy quyền này.

2. Bên ủy quyền có các quyền sau đây :

– Yêu cầu Bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên;

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

1. Bên được ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây :

– Bảo quản, giữ gìn bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……do…cấp ngày … và các tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;

– Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả thực hiện;

2. Bên được ủy quyền có các quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;

– Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được ủy quyền nêu trên và được nhận thù lao như đã thỏa thuận .

– Giao cho Bên ủy quyền toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên;

ĐIỀU 5: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi thực hiện hợp đồng này và phải được Văn phịng cơng chứng Chợ Lớn chứng nhận mới có giá trị để  thực hiện .

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam đoan sau đây:

1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này, nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba ( nếu có ) .

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích của Công chứng viên dưới đây.

2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

         Bên ủy quyền                                                                       Bên được ủy quyền

  (ký và ghi rõ họ và tên)                                                                (ký và ghi rõ họ và tên)

4. Công ty Luật ACC

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Quy định về Mẫu giấy vợ ủy quyền cho chồng mua đất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên qua đến Quy định về giấy ủy quyền hãy liên hệ ngay với Công ty luật ACC để được hỗ trợ nhé!