Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng kinh tế

Bài viết dưới đây Công ty Luật ACC sẽ cung cấp đến bạn một số thông tin liên quan đến Quy định về giấy ủy quyền. Mời bạn cùng tham khảo

Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng kinh tế

CÔNG TY …                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
Số:………./UQ-TN                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày…..tháng…..năm 2011

GIẤY ỦY QUYỀN

Người ủy quyền:
Ông: …………………
Chức vụ: Giám đốc  Công ty ………….
Địa chỉ:……………..

Người được ủy quyền:
Ông: ……………………..
CMND số:…………..
Địa chỉ:……………..
Chức vụ: ………….

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Người được ủy quyền được quyền đại diện Công ty……………..: ký kết các hợp đồng ………., các chứng từ, văn bản liên quan đối với các trường hợp …………

2. Người được ủy quyền được sử dụng con dấu của Công ty …. trong việc ký kết các hợp đồng, văn bản, chứng từ nêu trên.

3. Người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện các công việc theo ủy quyền và không được phép ủy quyền lại.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế và không bị giới hạn hiệu lực bởi thời hạn 01 (một) năm theo quy định tại điều 582 Bộ luật dân sự……….

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                                     NGƯỜI ỦY QUYỀN

                          (Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)                         (Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Công ty Luật ACC

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Quy định về giấy ủy quyền. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên qua đến Quy định về giấy ủy quyền hãy liên hệ ngay với Công ty luật ACC để được hỗ trợ nhé!