Mẫu cam kết thực hiện gói thầu (Cập nhật chi tiết 2023)

Mẫu cam kết thực hiện gói thầu là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc thực hiện gói thầu. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết, thông tin về gói thầu…Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về Mẫu cam kết thực hiện gói thầu mời bạn tham khảo!

Tư vấn đấu thầu

Mẫu cam kết thực hiện gói thầu (cập nhật mới nhất 2023)

1. Mẫu cam kết thực hiện gói thầu

Mẫu cam kết thực hiện gói thầu là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc thực hiện gói thầu đã nhận trước đó. Cam kết thực hiện gói thầu được soạn dựa trên những căn cứ về việc trúng thầu công trình và mục tiêu là thực hiện trong thời hạn nhất định với những chỉ tiêu đặt trước. Việc viết cam kết sẽ đưa ra những trách nhiệm nếu có đối với đơn vị nhà thầu nếu không thể thực hiện được những việc đã lập văn bản.

2. Nhà thầu là gì ?

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu quy định như sau:

35. Nhà thầu chínhlà nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

36. Nhà thầu phụlà nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

37. Nhà thầu nước ngoàilà tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài tham dự thầu tại Việt Nam.

38. Nhà thầu trong nướclà tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc cá nhân mang quốc tịch Việt Nam tham dự thầu.

Như vậy, nhà thầu chính sẽ bao gồm nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Ngoài ra, còn  có nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước

3. Mẫu cam kết thực hiện gói thầu nêu rõ:

Thông tin người cam kết

Nội dung cam kết

4. Mẫu cam kết thực hiện gói thầu

CÔNG TY …                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                         ……., ngày……tháng……năm……

 CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU

Kính gửi: …………………………………………………

Thông tin về doanh nghiệp

Tên công ty:…………………………………………………

1/ Loại hình doanh nghiệp:…………………………..

2/ Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……………

3/ Địa chỉ trụ trở chính:………………………………..

4/ Điện thoại:………………………………………………. Fax:………………………………….

5/ Đại diện theo pháp luật:………………………….. Chức vụ:……………………………

Nội dung cam kết

Hôm nay, ngày……tháng……năm…… chúng tôi cam kết thực hiện gói thầu số: …., với công ty ….. như sau:

Thời gian bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Thời gian kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Tại:………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ thời gian, bản vẽ và quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn.

Nếu không thực hiện đúng các nội dung cam kết trên, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn./.