Mẫu bản cam kết thực hiện chỉ thị 05 (Cập nhật 2023)

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã đưa ra chỉ thị 05. Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về bản cam kết thực hiện chỉ thị 05 mời bạn tham khảo!

Những kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị rất quan trọng, khá toàn diện

Mẫu bản cam kết thực hiện chỉ thị 05 (cập nhật mới nhất 2023)

1. Mẫu bản cam kết thực hiện chỉ thị 05 gồm những thông tin gì?

Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên chính là cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên đã thực hiện chỉ thị 05 vào mỗi cuối năm. Nội dung bản cam kết thực hiện chỉ thị 05 sẽ bao gồm những nội dung sau:

  • Phần mở đầu:Thông tin Đảng bộ, chi bộ, tiêu ngữ “Đảng Cộng Sản Việt Nam” và ngày tháng năm thực hiện bản cam kết được trình bày ở phía trên cùng của văn bản, căn chỉnh cân đối. Tiếp theo là tiêu đề văn bản “BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU Năm …..” được căn giữa, chữ in hoa và bold đậm nổi bật. Trong phần mở đầu, cá nhân làm bản cam kết cần trình bày chi tiết các thông tin: họ và tên; ngày sinh; đơn vị công tác; chức vụ đảng; chức vụ chính quyền, đoàn thể; sinh hoạt tại chi bộ.
  • Phần nội dung chính của bản cam kết:Trình bày các căn cứ để thực hiện bản cam kết (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 101-QĐ/TW, Kết luận số 10-KL/TW, Công văn số 2952-CV/BTCTW…). Tiếp theo là nêu những nội dung cam kết theo từng mục cụ thể: Về tư tưởng chính trị; Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong; Về tự phê bình, phê bình; Về quan hệ với nhân dân; Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Về tổ chức kỉ luật; Về đoàn kết nội bộ; Về giải pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm…
  • Phần kết thúc bản cam kết:Người cam kết ký và ghi rõ họ tên; thông tin xác nhận của chi bộ.

2. Về tổ chc thc hin

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp ủy các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo.

Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội.

Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; ban tuyên giáo cấp ủy và cơ quan tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan giúp việc cấp ủy và lãnh đạo các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

3. Bản cam kết thực hiện chỉ thị 05

ĐẢNG BỘ ……………..

CHI BỘ ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày … tháng 2 năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh năm 20…

(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … năm 20… của Đảng ủy)

Họ và tên: ……………………………………….Sinh năm: ……………

Chức vụ Đảng:

Chức vụ chính quyền:

Đơn vị công tác:

Chi bộ:

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… Bản thân đăng ký học tập nội dung cụ thể như sau:

  1. Về tư tưởng chính trị:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

  1. Phẩm chất đạo đức, lối sống

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

  1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và trong sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước,…)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

  1. Xác định nội dung đột phá để phấn đấu thực hiện (Nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với cá nhân nên chọn lựa nội dung gắn với nhiệm vụ được giao), cụ thể như:

(1) Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng;

(2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở;

(3) Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức;

(4) Thực hành tiết tiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng;

(5) Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng.

6) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

  1. Phương hướng phấn đấu, làm theo (Những nội dung gắn với nhiệm vụ được giao, nhất là trong tinh thần, trách nhiệm, thái độ về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Trên đây là Bản đăng ký cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 20…

Người đăng ký

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật