Mẫu bản cam kết sau đào tạo (Cập nhật 2023)

Cam kết làm việc lâu dài sau đào tạo là gì? Ví dụ về cam kết làm việc lâu dài sau khi đào tạo và viết hướng dẫn? Quy định về hợp đồng học nghề, cam kết làm việc sau đào tạo?

Đào tạo nâng cao tay nghề cho nhân viên luôn là hoạt động được Nhà nước khuyến khích tại các công ty. Khi cử người lao động tham gia các chương trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong nước hoặc có thể ở nước ngoài, người sử dụng lao động có thể tài trợ và chi trả chi phí cho người lao động tham gia học. , khi đó, người sử dụng lao động sẽ yêu cầu người lao động cam kết làm việc cho người sử dụng lao động.

1. Cam kết làm việc lâu dài sau đào tạo là gì?

Sự phát triển của khoa học công nghệ đòi hỏi sự phát triển của người lao động, vì vậy việc đào tạo, phát huy và nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động là hoạt động cần thiết và mang tính chiến lược lâu dài. . Việc đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả công việc, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực và đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh của đơn vị sử dụng lao động. Có nhiều cách để đào tạo, đào tạo lại và nâng cao nghiệp vụ của nhân viên. Người sử dụng lao động có thể đào tạo tại chỗ hoặc cử người lao động tham gia các khóa đào tạo của trường, trung tâm trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động. Người lao động học nghề với người sử dụng lao động là nhằm mục đích làm việc cho người sử dụng lao động. Người lao động phải cam kết làm việc trong một thời gian nhất định sau khi tốt nghiệp như một điều kiện để người sử dụng lao động thanh toán chi phí đào tạo của người lao động.

Cam kết làm việc lâu dài sau đào tạo là văn bản do người lao động cử tham gia khóa đào tạo để nâng cao khả năng, trình độ, năng lực chuyên môn, v.v. thời gian làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian đào tạo.

Cam kết gắn bó lâu dài sau đào tạo cho phép người lao động được cử đi đào tạo cam kết thực tập với người sử dụng lao động khi kết thúc thời gian đào tạo. Bản cam kết làm việc lâu dài này đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, văn bản giúp người sử dụng lao động ràng buộc người lao động sau quá trình đào tạo.

2. Ví dụ về cam kết làm việc lâu dài sau đào tạo và viết hướng dẫn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–o0o———

SỰ CAM KẾT

Tôi tên là:…… Chức vụ:……(1)

Hiện đang công tác tại bộ phận:…… đơn vị:……thuộc…… (2)

Tôi xin cam kết tiếp tục làm việc tại……de….(2) trong thời gian ít nhất là……. (3) năm kể từ ngày được đơn vị cử tham gia khóa đào tạo…… đến……từ……

tháng……..đến ngày……tháng……………….(4)

Tôi xin cam kết tham gia và hoàn thành khóa học với sự nỗ lực đạt chất lượng cao, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, quy định đối với người lao động tham gia đào tạo bên ngoài do……(5) ban hành và không thực hiện các hành vi làm tổn hại đến uy tín, tên tuổi của công ty trong suốt khóa học. Kết thúc khóa đào tạo, tôi xin chấp hành nghiêm túc quy chế đào tạo do…….(5) ban hành, cụ thể:

1. Làm báo cáo thu hoạch sau khóa học trình Giám đốc trung tâm đào tạo và Giám đốc đơn vị công tác.

2. Nộp cho Trung tâm học liệu bản chính và bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau: chứng chỉ, chứng nhận, kết quả kiểm tra, phiếu phản hồi của giáo viên hoặc tài liệu chứng minh đã tham gia và hoàn thành tốt khóa học khác (nếu có)

3. Gửi bản sao toàn bộ tài liệu khóa học về trung tâm đào tạo và về trung tâm đào tạo của đơn vị điều hành.

4. Chịu trách nhiệm định hướng, đào tạo lại nhân viên của ………….. theo giáo trình đã học theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị và theo kế hoạch đào tạo của trung tâm đào tạo.

Với các yêu cầu (1), (2) và (3), tôi đồng ý hoàn thành trong vòng một tháng sau khi hoàn thành khóa học và nhận một trong các chứng chỉ nêu trên. Nếu không thực hiện được các cam kết trên, tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí và tiền lương (phụ cấp nếu có) mà trung tâm đào tạo và công ty đã tài trợ để tôi tham gia khóa học.

Bản cam kết này được lập thành 03 bản, Đơn vị quản lý công trình lưu 01 bản, Trung tâm đào tạo 01 bản, người đảm nhận 01 bản, có giá trị thi hành như nhau.

 

Ngày …. tháng …… năm ……..

Người thực hiện cam kết

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …… năm ……..

GIÁM ĐỐC

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn viết

(1) Nhập tên của người nộp đơn theo chứng minh nhân dân và chức năng hiện tại của anh ta

(2) Ghi phòng ban, đơn vị hoặc công ty mà ứng viên làm việc.

(3) Ghi thời gian ứng viên đồng ý làm việc cho người sử dụng lao động.

(4) Ghi giờ học như giờ học bắt đầu, giờ học kết thúc

(5) Nêu rõ mục đích của việc dàn xếp

3. Quy định về hợp đồng học nghề, cam kết làm việc sau đào tạo:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm và chi kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề và nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động làm việc cho người sử dụng lao động. đào tạo cho nhân viên trước khi thay đổi công việc cho chính họ. Khi cử người lao động đi đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thông thường giữa người lao động và người sử dụng lao động sẽ ký kết hợp đồng đào tạo nghề nghiệp giữa người lao động và người sử dụng lao động. quyền và nghĩa vụ đối với các bên trong quan hệ học nghề.

Hợp đồng đào tạo nghề là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp người lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề ở trong nước hoặc nước ngoài bằng kinh phí của người sử dụng lao động.

Bộ luật Lao động 2019 quy định về hợp đồng huấn luyện nghiệp vụ như sau:

“Quy tắc 62. Hợp đồng học nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí học nghề

1. Hai bên ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp hoặc đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài bằng kinh phí của bên sử dụng lao động, kể cả chi phí do bên đối tác tài trợ cho bên sử dụng lao động.
Hợp đồng đào tạo nghiệp vụ phải được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Hợp đồng đào tạo nghiệp vụ phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Dạy nghề;

b) Địa điểm, thời khóa biểu và tiền lương trong thời gian đào tạo;

c) Thời gian làm việc sau đào tạo;

d) Chi phí đào tạo và trách nhiệm bồi hoàn chi phí đào tạo;

đ) Trách nhiệm của người sử dụng lao động;

e) Trách nhiệm của Nhân viên.

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về các khoản chi trả cho giáo viên, học liệu, trường, lớp, máy, thiết bị, tài liệu thực hành, các khoản chi khác hỗ trợ người học đào tạo và tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đào tạo. việc đi học của họ. Trường hợp người lao động được cử đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo bao gồm cả chi phí đi lại, sinh hoạt trong thời gian đào tạo.

Như vậy, hợp đồng đào tạo nghề được ký kết khi người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo lại trong nước hoặc ngoài nước bằng kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí của người sử dụng lao động do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động. Việc quy định như vậy nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của NSDLĐ, bởi có thể hiểu một cách đơn giản rằng hình thức cử NLĐ đi học, trả tiền cho việc học là một hình thức đầu tư.

Tuy nhiên, bất kỳ hình thức đầu tư nào cũng có rủi ro, để giảm thiểu rủi ro, pháp luật quy định phải có hợp đồng đào tạo nghề để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng lao động.

Ngoài việc đóng học phí, người lao động còn có thể hỗ trợ thêm cho người lao động các khoản khác như tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngay cả khi người lao động không thực hiện nghĩa vụ công việc của thời gian đi học. Người lao động học nghề tại đơn vị sử dụng lao động có tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách cũng được trả lương theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng đào tạo nghề cần có các thông tin cơ bản như: nghề đào tạo; địa điểm, thời gian và tiền lương trong thời gian đào tạo; thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được đào tạo; chi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo; trách nhiệm của người sử dụng lao động; trách nhiệm của người lao động ngoài ra còn có các thông tin khác do hai bên thỏa thuận như phạt vi phạm hợp đồng,…

Như đã nói ở trên, người lao động phải cam kết làm việc một khoảng thời gian nhất định sau khi hoàn thành học đào tạo nghề là điều kiện để người sử dụng lao động trả phí đào tạo. Khi vi phạm cam kết, người lao động phải thực hiện trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động. Trách nhiệm hoàn trả phát sinh khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn hoặc khi người lao động không làm việc cho người sử dụng lao động sau khi học xong, có làm việc nhưng không đủ thời gian đã cam kết.

Khi chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn khiến cho mục đích của hợp đồng không làm được, khiến cho người sử dụng lao động bị thiệt hại, loại trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc do nguyên nhân khách quan thì với trường hợp còn lại người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

Theo quy định trên thì chi đào tạo bao gồm các khoản chi như: khoản chi có chứng từ hợp lệ về khoản chi trả cho giáo viên, tài liệu học tập, trường, lớp, máy móc, thiết bị, tài liệu thực hành, v.v. các khoản chi khác hỗ trợ người học và tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học; chi phí đi lại, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo, nếu đưa người lao động đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật