Quy hoạch đô thị là gì? Các loại quy hoạch đô thị

Luật quy hoạch đô thị là một hệ thống các quy định và quy tắc được thiết lập để điều chỉnh quá trình quy hoạch và phát triển đô thị. Mục tiêu chính của luật quy hoạch đô thị là tạo ra một sự phát triển đô thị bền vững, có trật tự và hài hòa về mặt không gian, môi trường và kinh tế.

Luật quy hoạch đô thị quy định các quy trình và quy tắc để xác định, phân loại và sắp xếp các khu vực đô thị, định rõ mục đích sử dụng đất và quy mô xây dựng trong khu vực đô thị. Nó cũng đề ra các tiêu chuẩn về hạ tầng, môi trường, an ninh, an toàn và các yếu tố khác liên quan đến quy hoạch đô thị.

Luật quy hoạch đô thị có vai trò quan trọng trong việc tạo ra một cơ sở hợp pháp và định hình cho quá trình phát triển đô thị. Nó giúp đảm bảo sự phát triển đô thị được tiến hành theo hướng phù hợp với quy hoạch, tránh các vấn đề liên quan đến quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường và không gian xanh bị suy giảm.

1. Quy hoạch đô thị là gì?

Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

(Khoản 4 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị 2009)

2. Các loại quy hoạch đô thị

Theo khoản 1 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (sửa đổi 2018), quy hoạch đô thị gồm các loại sau:

– Quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới.

Quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương cụ thể hóa quy hoạch tỉnh được lập ở thành phố trực thuộc trung ương về tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho thành phố trực thuộc trung ương;

– Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới;

– Quy hoạch chi tiết được lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thị hoặc nhu cầu đầu tư xây dựng.

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật là một nội dung trong đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đối với thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật được lập riêng thành đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

(Khoản 2 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị 2009)

3. Yêu cầu đối với quy hoạch đô thị

Điều 6 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (sửa đổi 2018) quy định về yêu cầu đối với quy hoạch đô thị như sau:

– Cụ thể hóa quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân.

– Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của đô thị; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan.

– Bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm hoạ ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích văn hoá, lịch sử và nét đặc trưng địa phương thông qua việc đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch đô thị.

– Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

– Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hoà giữa các khu vực trong đô thị.

– Đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác.

– Đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Bảo đảm sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và sự liên thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

4. Các hành vi bị cấm trong quy hoạch đô thị

Các hành vi bị cấm theo Điều 16 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (sửa đổi 2018) bao gồm:

– Không thực hiện trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị.

– Chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị không đủ điều kiện năng lực.

– Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị không đúng quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

– Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động quy hoạch đô thị.

– Từ chối cung cấp thông tin, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước; cung cấp sai thông tin về quy hoạch đô thị.

– Cố ý vi phạm quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

– Phá hoại không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

– Cắm mốc giới sai lệch; phá hoại, làm sai lệch mốc giới quy hoạch đô thị.

– Cản trở, gây khó khăn cho việc lập và thực hiện quy hoạch đô thị.

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác