Luật bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp mới nhất.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết giữa người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp, có thể phát sinh những vi phạm. Khi đó thì việc xử lý vi phạm sẽ ra sao? Bài viết dưới đây ACC sẽ làm rõ các quy định về luật bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp.

1. Chủ thể phải bồi thường theo luật bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp.

– Bồi thường do Người lao động thực hiện, phát sinh khi Người lao động có hành vi vi phạm nội quy, quy định của người sử dụng lao động hoặc vi phạm hợp đồng lao động gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

– Bồi thường do người sử dụng lao động thực hiện, phát sinh khi Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc vi phạm hợp đồng lao động gây thiệt hại cho Người lao động.

– Bồi thường thiệt hại do người thứ ba gây ra: Đây là trách nhiệm của cá cơ quan có thẩm quyền khi có hành vi trái với quy định của pháp luật gây ra thiệt hại cho các chủ thể trong quan hệ lao động. Dù không trực tiếp tham gia vào các quan hệ lao động nhưng các cơ quan này có những hoạt động có liên quan đến quan hệ lao động và khi gây thiệt hại trong một số trường hợp cũng phải Bồi thường thiệt hại theo quy định của luật lao động và các ngành luật khác.

 

2. Căn cứ để áo dụng trách nhiệm theo luật bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp.

Chế độ bồi thường thiệt hại trong bộ luật lao động là tổng hợp các quy định về căn cứ, mức độ, phạm vi, các thức, biện pháp thực hiện Bồi thường thiệt hại mà căn cứ vào đó các bên có liên quan thực hiện nghĩa vụ bồi thường khi xảy ra những điều kiện thỏa mãn quy định của pháp luật hoặc sự thỏa thuận của các bên trong quan hệ lao động

– Có hành vi gây thiệt hại và phải có thiệt hại xảy ra

+ Hành vi vi phạm pháp luật lao động là hành vi trái pháp luật lao động do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp luật lao động thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm tới quan hệ lao động và các quan hệ liên quan đến quan hệ lao động được pháp luật bảo vệ và phải chịu trách nhiệm pháp lý thích hợp.

+ Vi phạm pháp luật lao động được thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động

+ Vi phạm pháp luật lao động có thể chia thành hai loại là vi phạm trực tiếp và vi phạm gián tiếp

Vi phạm trực tiếp là những hành vi trái với quy định của pháp luật về những vấn đề liên quan đến lao động

Vi phạm gián tiếp là những hành vi vi phạm các quy định khác có tính chất thảo thuận trong quan hệ lao động như vi phạm thỏa ước lao động tập thể, vi phạm nội quy lao động,…

 

3. Mức bồi thường theo luật bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp.

Theo Điều 32 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tùy thuộc vào tình trạng thiệt hại mà người lao động phải bồi thường nhưng không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế, cụ thể:

– Bồi thường tối đa 03 tháng lương: Khi sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng.

Việc bồi thường được thực hiện bằng hình khấu trừ không quá 30% tiền lương hàng tháng sau khi trích nộp các khoản bắt buộc.

– Bồi thường một phần hoặc toàn bộ theo giá thị trường: Khi thuộc một trong các trường hợp:

+ Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên;

+ Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động;

+ Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động.

– Bồi thường theo thỏa thuận: Khi giữa người sử dụng lao động và người lao động có hợp đồng trách nhiệm (thường người sử dụng lao động giao cho người lao động tài sản có giá trị tương đối lớn).

– Không phải bồi thường: Khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện khách quan không thể lường trước và không thể khắc phục.

Trên đây là những quy định của luật bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp mà công ty ACC Group muốn gửi đến quý khách hàng, mong rằng sẽ giúp quý khách hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật