Ký quỹ là gì? Quyền, nghĩa vụ của các bên trong ký quỹ

Ký quỹ là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực tài chính và giao dịch thương mại để chỉ việc gửi một khoản tiền hoặc tài sản nhất định như một cam kết hoặc đảm bảo cho một giao dịch hoặc một hợp đồng sắp tới. Khi một bên tham gia vào một giao dịch hoặc ký kết một hợp đồng, họ có thể yêu cầu bên kia thực hiện ký quỹ để bảo đảm rằng bên kia sẽ tuân thủ cam kết hoặc thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Ký quỹ thường được gửi vào một tài khoản ngân hàng hoặc trung gian tài chính khác và sẽ được giữ làm bảo đảm cho sự chấp hành của bên ký kết hợp đồng. Khoản tiền hoặc tài sản này sẽ được giữ cho đến khi các điều kiện và cam kết trong hợp đồng được thực hiện hoặc cho đến khi giao dịch được hoàn tất.

Nếu một bên không tuân thủ cam kết hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, ký quỹ có thể bị mất hoặc bị trừ vào tổng số tiền phải thanh toán hoặc bồi thường cho bên kia. Điều này có thể làm đảm bảo rằng các cam kết và điều khoản hợp đồng được tuân thủ và giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch thương mại.

Ký quỹ là một biện pháp quan trọng trong các giao dịch thương mại và hợp đồng, giúp đảm bảo tính trung thực và tuân thủ các cam kết. Nó cũng tạo ra lòng tin và tăng cường sự tin tưởng giữa các bên tham gia vào giao dịch.

1. Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

2. Thanh toán tiền ký quỹ

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyền được tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ.

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong ký quỹ

3.1. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức tín dụng nơi ký quỹ

– Hưởng phí dịch vụ;

– Yêu cầu bên có quyền thực hiện đúng thỏa thuận về ký quỹ để được thanh toán nghĩa vụ từ tiền ký quỹ;

– Thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền trong phạm vi tiền ký quỹ;

– Hoàn trả tiền ký quỹ còn lại cho bên ký quỹ sau khi thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền và khi chấm dứt ký quỹ;

– Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

3.2. Quyền, nghĩa vụ của bên ký quỹ

– Thỏa thuận với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ về điều kiện thanh toán theo đúng cam kết với bên có quyền;

– Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; được trả lãi trong trường hợp có thỏa thuận với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ;

– Rút bớt, bổ sung tiền ký quỹ hoặc đưa tiền ký quỹ tham gia giao dịch dân sự khác trong trường hợp bên có quyền đồng ý;

– Nộp đủ tiền ký quỹ tại tổ chức tín dụng nơi ký quỹ;

– Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

3.3. Quyền, nghĩa vụ của bên có quyền trong ký quỹ

– Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán nghĩa vụ đầy đủ, đúng hạn trong phạm vi tiền ký quỹ;

– Thực hiện đúng thủ tục theo yêu cầu của tổ chức tín dụng nơi ký quỹ trong việc thực hiện quyền tại điểm a khoản này;

– Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

Căn cứ pháp lý: Điều 330 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 40 Nghị định 21/2021/NĐ-CP.