Kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu

Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu được quy định như sau:

a. Trình tự thực hiện

Bước 1
– Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2
– Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ những ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3
– Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4
– Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo đúng giấy hẹn.

Bước 5
– Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

b. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phần và số lượng hồ sơ

b1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Tờ trình của chủ đầu tư

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu;

3. Đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn, chứng chỉ hành nghề các cá nhân;

4. Danh sách mua HSMT, nộp hồ sơ đấu thầu

5. Biên bản đóng thầu, biên bản mở thầu;

6. Thông báo KHĐT, thông báo mời thầu;

7. Báo cáo xét thầu của tổ chuyên gia;

8. Thủ tục của CĐT (phê duyệt nhà thầu đạt yêu cầu KT, xếp hạng nhà thầu)

9. Bộ HSDT bản chụp của các nhà thầu;

10. Các tài liệu khác (Làm rõ HSMT, làm rõ HSDT, Bảo đảm dự thầu, đề xuất giảm giá… nêu có);

b2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c. Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

d. Cơ quan thực hiện TTHC

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Cơ quan phối hợp (nếu có): không

đ. Đối tượng thực hiện

Tổ chức

e. Kết quả của việc thực hiện TTHC

– Tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu của Sở KHĐT

Phí, lệ phí: Theo quyết định của UBND tỉnh, thành phố

g. Tên mẫu đơn, tờ khai

– Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (theo mẫu) (Quyết định số 1121/2008/QĐ-BXD ngày 13/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

– Thông báo KHĐT, Thông báo hồ sơ mời thầu (công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 5/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

h. Yêu cầu điều kiện thực hiện

i. Căn cứ pháp lý của TTHC

– Quyết định số 1121/2008/QĐ-BXD ngày 13/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành “Mẫu báo cáo đánh giá HSDT “

– Công văn số 4073/BKH-QLĐT ngày 5/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu.

– Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

– Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003

– Luật Đấu thầu ngày 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

– Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 Luật sửa đổi một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng , Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật