Hợp đồng thuê nhà có dấu

Tôi ký hợp đồng thuê nhà với hợp tác xã, thời hạn hai năm, tuy nhiên được một năm thì hợp tác xã đòi lại nhà. Tôi phản đối thì họ bảo hợp đồng không có giá trị, trong khi hợp đồng có con dấu của hợp tác xã và do người đại diện theo pháp luật ký ?

Theo quy định tại Điều 121 Luật nhà ở thì hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Như vậy hợp đồng thuê nhà của bạn không có hiệu lực pháp lý vì đã không tuân thủ về mặt hình thức.

Bên cạnh đó, theo điều 129 Bộ Luật dân sự, trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn, quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu. Nếu như hợp tác xã cố tình không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc ký kết hợp đồng thì họ sẽ phải bồi thường thiệt hại, vì trong trường hợp này phần lỗi thuộc về hợp tác xã.