Nội dung của mẫu hợp đồng thuê đất bao gồm những gì?

Hợp đồng thuê đất là một thỏa thuận pháp lý giữa hai bên, người cho thuê (chủ sở hữu đất) và người thuê (người sử dụng đất), trong đó người cho thuê đồng ý cho phép người thuê sử dụng một phần hoặc toàn bộ một mảnh đất trong một khoảng thời gian cụ thể. Hợp đồng thuê đất thiết lập các điều khoản và điều kiện về việc thuê đất, quyền và nghĩa vụ của các bên, giá thuê, thời hạn thuê, điều kiện tái đàm phán và các quy định khác liên quan đến việc sử dụng đất.

Thế nào là hợp đồng cho thuê đất?

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về hợp đồng cho thuê đất. Do vậy, có thể hiểu rằng hợp đồng cho thuê đất là một loại hợp đồng dùng để ghi lại sự thỏa thuận giữa các bên.

Người sử dụng đất sẽ thực hiện việc cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai, người thuê đất sẽ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận được ghi trong bản hợp đồng cho thuê đất.

Nội dung của mẫu hợp đồng thuê đất bao gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 501 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nội dung của mẫu hợp đồng cho thuê về quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

“Điều 501. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất

1. Quy định chung về hợp đồng và nội dung của hợp đồng thông dụng có liên quan trong Bộ luật này cũng được áp dụng với hợp đồng về quyền sử dụng đất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Theo đó, có thể thấy hợp đồng thuê đất gồm có những nội dung sau:

– Quốc hiệu tiêu ngữ

– Số của hợp đồng, ngày tháng năm các bên thực hiện soạn thảo hợp đồng cho thuê đất

– Tên tiêu đề: hợp đồng thuê đất

– Các căn cứ để lập ra hợp đồng thuê đất

– Ngày tháng năm và địa điểm soạn thảo hợp đồng cho thuê đất

– Thông tin của các bên là bên cho thuê đất và bên thuê đất

– Nội dung thỏa thuận ký hợp đồng cho thuê đất

– Các bên cam kết về việc thực hiện theo hợp đồng đã ghi nhận trường hợp có phát sinh cần bồi thường

– Cam kết khác,…

– Số hợp đồng được lập ra

– Hiệu lực hợp đồng

– Bên thuê đất và bên cho thuê đất ký và ghi rõ họ tên kèm đóng dấu (nếu có)

Mẫu hợp đồng thuê đất theo chuẩn quy định của pháp luật năm 2023?

Tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT có cung cấp mẫu hợp đồng cho thuê đất như sau:

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật