Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh

Câu hỏi

Một bộ hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh cần phải có những nội dung gì? Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường? Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường được quy định tại Điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Trả lời:

Đấu thầu hàng hóa dịch vụ là một hoạt động thương mại, theo đó, một bên mua hàng hóa, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng (gọi là bên trúng thầu).

Do đó, tham gia vào hoạt động đấu thầu hàng hóa, dịch vụ bao gồm hai nhóm chủ thể chính là bên mời thầu và bên dự thầu. Bên cạnh đó, có thể có sự tham gia của các chủ thể trung gian như các nhà tư vấn, tổ chuyên gia xét thầu hoặc các chủ thể khác như chủ sở hữu nguồn vốn, đơn vị tài trợ, cho vay vốn…

Chào hàng cạnh tranh là một trong 7 hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong Quy chế Đấu thầu hiện hành (Điều 3 khoản 4, NĐ 88/CP). Theo đó, việc áp dụng hình thức này được thực hiện đối với những gói thầu có giá dưới 2 tỷ đồng để mua sắm các loại hàng hóa thông dụng và sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật đã được tiêu chuẩn hóa.

Như vậy, điều kiện để áp dụng hình thức này là:

– Có kế hoạch đấu thầu được duyệt;
– Giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng;
– Hàng hóa cần mua phải là loại hàng hóa thông dụng và sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật đã được tiêu chuẩn hóa.
Để thực hiện việc chào hàng, bên mời thầu phải lập hồ sơ yêu cầu chào hàng bao gồm các nội dung yêu cầu về số lượng hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, thời hạn cung cấp, thời hạn hiệu lực của hồ sơ báo giá, thời gian nộp báo giá và các nội dung cần thiết khác. Hồ sơ yêu cầu chào hàng có nội dung tương tự như hồ sơ mời thầu, song một số nội dung cần được rút gọn để đảm bảo đơn giản hóa quá trình thực hiện. Đề nghị tham khảo Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ KH&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 909/2005/QĐ-BKH ngày 13/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trên cơ sở hồ sơ báo giá được phê duyệt, bên mời thầu gửi hồ sơ yêu cầu chào hàng cho các nhà thầu để đảm bảo nhận được tối thiểu 3 hồ sơ báo giá từ 3 nhà thầu khác

– Lập hồ sơ yêu cầu:

Việc lập hồ sơ yêu cầu phải căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Nội dung hồ sơ yêu cầu bao gồm các nội dung thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá thấp nhất. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật;

– Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu:

+ Hồ sơ yêu cầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP trước khi phê duyệt;

+ Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật