Hệ thống thông tin là gì? Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin là một cấu trúc hoặc mô hình có tổ chức được sử dụng để thu thập, lưu trữ, xử lý và truyền tải thông tin. Nó bao gồm các thành phần như phần cứng, phần mềm, dữ liệu, quy trình và con người để hỗ trợ việc thu thập, lưu trữ, xử lý, truyền tải và sử dụng thông tin một cách hiệu quả. Hệ thống thông tin có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, bao gồm doanh nghiệp, chính phủ, giáo dục, y tế, tài chính và nhiều lĩnh vực khác. Nó giúp tổ chức và quản lý thông tin một cách tổ chức, đáng tin cậy và dễ dàng truy cập, từ đó hỗ trợ quyết định, nâng cao hiệu suất làm việc và tạo ra giá trị cho tổ chức.

1. Hệ thống thông tin là gì?

Theo khoản 3 Điều 3 Luật An toàn thông tin mạng 2015 thì khái niệm hệ thống thông tin là tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu được thiết lập phục vụ mục đích tạo lập, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin trên mạng.

2. Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin

Việc phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo Điều 21 Luật An toàn thông tin mạng 2015 quy định như sau:

– Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin là việc xác định cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin theo cấp độ tăng dần từ 1 đến 5 để áp dụng biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo vệ hệ thống thông tin phù hợp theo cấp độ.

– Hệ thống thông tin được phân loại theo cấp độ an toàn như sau:

+ Cấp độ 1 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhưng không làm tổn hại tới lợi ích công cộng, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia;

+ Cấp độ 2 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc làm tổn hại tới lợi ích công cộng nhưng không làm tổn hại tới trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia;

+ Cấp độ 3 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới sản xuất, lợi ích công cộng và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia;

+ Cấp độ 4 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới lợi ích công cộng và trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia;

+ Cấp độ 5 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia.

3. Nhiệm vụ bảo vệ hệ thống thông tin

Theo Điều 22 Luật An toàn thông tin mạng 2015 quy định về nhiệm vụ bảo vệ hệ thống thông tin như sau:

– Xác định cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin.

– Đánh giá và quản lý rủi ro an toàn hệ thống thông tin.

– Đôn đốc, giám sát, kiểm tra công tác bảo vệ hệ thống thông tin.

– Tổ chức triển khai các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

– Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng.

4. Biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin

Biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin theo Điều 23 Luật An toàn thông tin mạng 2015 như sau:

– Ban hành quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng, nâng cấp, hủy bỏ hệ thống thông tin.

– Áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng để phòng, chống nguy cơ, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng.

– Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định và đánh giá hiệu quả của các biện pháp quản lý và kỹ thuật được áp dụng.

– Giám sát an toàn hệ thống thông tin.

5. Giám sát an toàn hệ thống thông tin

Giám sát an toàn hệ thống thông tin theo Điều 24 Luật An toàn thông tin mạng 2015 quy định như sau:

– Giám sát an toàn hệ thống thông tin là hoạt động lựa chọn đối tượng giám sát, thu thập, phân tích trạng thái thông tin của đối tượng giám sát nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống thông tin;

Báo cáo, cảnh báo hành vi xâm phạm an toàn thông tin mạng hoặc hành vi có khả năng gây ra sự cố an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin; tiến hành phân tích yếu tố then chốt ảnh hưởng tới trạng thái an toàn thông tin mạng; đề xuất thay đổi biện pháp kỹ thuật.

– Đối tượng giám sát an toàn hệ thống thông tin gồm tường lửa, kiểm soát truy nhập, tuyến thông tin chủ yếu, máy chủ quan trọng, thiết bị quan trọng hoặc thiết bị đầu cuối quan trọng.

– Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng có trách nhiệm phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin trong việc giám sát an toàn hệ thống thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.