Mẫu Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05-TT) năm 2023?

Giấy đề nghị thanh toán là một tài liệu được sử dụng trong quá trình giao dịch kinh tế để yêu cầu hoặc đề nghị một bên thanh toán một khoản tiền cụ thể. Thông thường, giấy đề nghị thanh toán bao gồm các thông tin về người gửi đề nghị, người nhận, số tiền thanh toán, ngày thực hiện, phương thức thanh toán, và thông tin liên quan khác. Nó có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm các yêu cầu thanh toán hàng hóa, dịch vụ, hợp đồng, hoặc các khoản phí và nợ khác. Giấy đề nghị thanh toán đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và xác nhận yêu cầu thanh toán và tạo ra một bằng chứng pháp lý trong trường hợp có tranh chấp sau này.

Thế nào là Giấy đề nghị thanh toán?

Trường hợp khi thực hiện các hoạt động vì mục đích chung của tập thể, phát sinh từ chi phí của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp diễn ra như việc đi công tác, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm,…thì lúc này, giấy đề nghị thanh toán là công cụ hữu hiệu để người lao động có thể lấy lại các khoản này từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Quy định về thanh toán theo nguyên tắc kế toán như thế nào?

Đối với quy định về thanh toán theo nguyên tắc kế toán thì tại Điều 11 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

Điều 11. Nguyên tắc kế toán tiền

1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.

3. Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.

4. Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

– Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;

– Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.

5. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế.

Khi nào thì cần dùng tới Giấy đề nghị thanh toán?

Giấy đề nghị thanh toán sẽ được dùng trong trường hợp cụ thể như sau:

– Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;

– Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có);

– Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Trách nhiệm viết giấy đề nghị thanh toán là của ai?

Sau khi thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động chung như mua hàng hoặc chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao thì người mua hàng hoặc người chi tiêu sẽ lập giấy đề nghị thanh toán.

Sau đó, Giấy đề nghị thanh toán sẽ được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.

Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Nội dung cần có trong giấy đề nghị thanh toán là gì?

Hiện nay, Giấy đề nghị thanh toán có khá nhiều mẫu được quy định tại từng văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Tuy nhiên, thường thì Giấy đề nghị thanh toán sẽ có những nội dung cụ thể như sau:

– Tên đơn vị, doanh nghiệp và bộ phận đề nghị thanh toán.

– Họ tên, bộ phận đang làm việc của cá nhân đề nghị thanh toán.

– Ghi rõ tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng cả số và chữ.

– Số lượng chứng từ gốc nộp kèm và nộp hóa đơn chứng từ hoặc bản sao hóa đơn.

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mới nhất?

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Mẫu số 05-TT ban hành kèm Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Mẫu 05-TT ban hành kèm Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng dành cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập?

Đối với cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước.

Thì Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng là Mẫu C43-BB ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, như sau:

Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp gửi tới bạn. Trân trọng!

 

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác