CÔNG VĂN 2185/VPCP-KTTH NĂM 2022 VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU VỰC DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ ĐỀ ÁN KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NGÀNH DỊCH VỤ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Bản Tiếng Việt
Trích lượt
Tin tức liên quan: