Công văn 272/TTg-NN năm 2022 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2173/VPCP-CN
V/v triển khai thu phí điện tử không dừng tại các dự án đường cao tốc do VEC quản lý

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi:

– Bộ Giao thông vận tải;
– Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
– Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

Về ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2917/BGTVT-ĐTCT ngày 25 tháng 3 năm 2022 về việc triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại các dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án đường cao tốc do VEC quản lý, hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội; có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ: KHĐT, TC;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
– Lưu: VT,
 CN (2b) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

Trích lượt
2173/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải Tình trạng: Đã biết
Tin tức liên quan: