Điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng

Tôi làm việc cho một công ty TNHH, hiện tôi đã 55 tuổi và có 18 năm đóng BHXH. Xin hỏi tôi có đủ điều kiện để nghỉ hưởng lương hưu hằng tháng không? Nếu không đủ điều kiện thì tôi sẽ được hưởng chế độ BHXH nào khác khi nghỉ việc hay không?

 N.T.L., Q.10, TP.HCM

Điều kiện để hưởng lương hưu hằng tháng đối với lao động nữ là phải đủ 55 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Do bạn có đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa có đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH nên theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 60 của Luật BHXH về “BHXH một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu” thì bạn sẽ được hưởng BHXH một lần. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.