Dịch vụ soạn thảo hợp đồng lao động kế toán trưởng

Bài viết sau đây xin cung cấp cho quý khách một số thông tin về Dịch vụ soạn thảo hợp đồng lao động kế toán trưởng.

Hình thức hợp đồng lao động

– Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định của pháp luật.

– Lưu ý: Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

– Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

– Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Loại hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

+  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

+  Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Nội dung của hợp đồng lao động;

Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng lao động;

– Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Chế độ nâng bậc, nâng lương;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

–  Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Lưu ý:

– Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

– Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.

Hiệu lực của hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Mẫu hợp đồng lao động kế toán trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

                                                              ……………, ngày……tháng……năm……

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019;

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà :…………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………….

Đại diện cho ………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………… Điện thoại:……………………..

Và một bên là Ông/Bà :………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……….. tháng………năm……..Tại:……………………..

Nghề nghiệp :……………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Số CMTND:……………… cấp ngày…………./……../………….

Số sổ lao động (nếu có) :…….cấp ngày……./……../………….

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Ông, bà : …………………làm việc theo loại hợp đồng lao động …………..từ ngày……tháng……năm…….đến ngày…….tháng….…năm………..

– Thử việc từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

– Địa điểm làm việc :……………………………………………………………………………

– Chức vụ :…………………………………………………………………………………………

– Công việc phải làm :…………………………………………………………………………

Điều 2 : Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc :………………………………………………………………………….

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm :…………………………………..

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3 : Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau:

1 – Nghĩa vụ :

– Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà :…………………….

– Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2 – Quyền hạn:

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3 – Quyền lợi :

– Phương tiện đi lại làm việc :………………………………………………

– Mức lương chính hoặc tiền công :…………. Được trả………..lần vào các ngày…………và ngày………….hàng tháng.

– Phụ cấp gồm : …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

– Bảo hiểm xã hội:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các phúc lợi :

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

– Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 – Nghĩa vụ: 

– Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

2 – Quyền hạn:

– Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 5 : Điều khoản chung:

1 – Những thỏa thuận khác:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

2 – Hợp đồng lao động có hiệu lực

hợp đồng có hiệu lực từ ngày……..tháng………..năm………..đến ngày …………. tháng………. năm………….

Điều 6: Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản:

– 01 bản do người lao động giữ.

– 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại :…………………………………………….

Người lao động                  Người sử dụng lao động

(Ký tên)                             (Ký tên, đóng dấu)

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng lao đông kế toán trưởng tại ACC

ACC Group là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ soạn hợp đồng lao động kế toán trưởng. Với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm vì vậy ACC luôn cung cấp dịch vụ cho quý khách một cách nhanh chóng, chính xác.

– Trình tự ACC thực hiện như sau:

– Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;

– ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;

– Tư vấn cho khách hàng nhưng điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;

– Bàn giao kết quả.

– Trên đây là một số thông tin về Dịch vụ soạn hợp lao động kế toán trưởng. Để hiểu rõ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác