Dịch vụ soạn hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư (Thủ tục 2021)

Bài viết sau đây ACC xin cung cấp cho quý khách một số thông tin về soạn hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư (Thủ tục 2021).

1. Điều kiện để chuyển nhượng dự án đầu tư:

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư;

– Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

– Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

 Trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật Đầu tư kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án.

2. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dụ án đầu đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày ….. tháng ….. năm …….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

(HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN)

Số ………./HĐKT

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số: ……/2015/NĐ-CP ngày ….. tháng …… năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ văn bản cho phép chuyển nhượng dự án (một phần dự án) ……. số ….. ngày … tháng …. năm ……. của ,

Hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

– Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

– Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………..

– Người đại diện theo pháp luật: …………………….. Chức vụ: ………………………………………..

– Số CMND (Hộ chiếu): …………….. Cấp ngày …../…../….. Tại: ……………………………………..

– Điện thoại: ………………………………….. Fax: …………………………………………………………

– Tài khoản: ……………………………………. tại ngân hàng: …………………………………………..

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

– Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………………..

– Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………..

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………. Chức vụ: ………………………………………

– Số CMND (Hộ chiếu): …………….. Cấp ngày …../…../….. Tại ………………………………………

– Điện thoại: ………………………………….. Fax: …………………………………………………………

– Tài khoản: ………………………… Tại ngân hàng ……………………………………………………….

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án) ….……………….. với các nội dung sau:

Điều 1. Thông tin cơ bản về dự án đã được phê duyệt

Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt (một phần dự án) gồm:

– Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………………….

– Diện tích đất: …………………………………………………………………………………………………….

– Nội dung về quy hoạch sử dụng đất: ……………………………………………………………………….

– Nội dung về quy hoạch xây dựng: …………………………………………………………………………..

– Nội dung về công trình xây dựng (tổng diện tích sàn, diện tích sàn nhà: …………………………. )

– Tổng mức đầu tư: ………………………………………………………………………………………………

– Tiến độ dự án: …………………………………………………………………………………………………..

– Nguồn vốn: ……………………………………………………………………………………………………….

– Các nội dung khác: …………………………………………………………………………………………….

(Nếu chuyển nhượng một phần dự án cần thêm mục 2 về số liệu của phần dự án chuyển nhượng tương tự như trên)

Điều 2. Thông tin chi tiết về kết quả thực hiện đến thời điểm chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án)

– Về giải phóng mặt bằng: ………………………………………………………………………………………

– Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật: ………………………………………………………………………………

– Về xây dựng công trình: ………………………………………………………………………………………

– Thông tin khác: ………………………………………………………………………………………………….

Điều 3. Giá chuyển nhượng

Điều 4. Phương thức và thời hạn thanh toán

  1. Phương thức thanh toán: bằng (chuyển khoản hoặc hình thức khác) ……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Thời hạn thanh toán:

– Trả lần đầu là: ……………. đồng vào ngày ……./……./…………………………………………………

– Trả tiếp theo là: ………………….. đồng vào ngày ……/……/………………………………………….

– Các quy định khác do hai bên thỏa thuận: ………………………………………………………………..

Điều 5. Thời hạn bàn giao và nhận dự án (hoặc phần dự án)

  1. Cách thức bàn giao: Bàn giao trên hồ sơ hoặc phần nhận dự án, bàn giao trên thực địa: …..
  2. Thời gian bàn giao:……………………………………………………………………………………………

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

1.Quyền của Bên chuyển nhượng:

Bên chuyển nhượng có các quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các quyền sau:

a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng trả đủ tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;

b) Yêu cầu Bên nhận chuyển nhượng nhận bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;

c) Các quyền khác do hai bên thỏa thuận: ………………………………………………………………….

2.Nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng:

Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các nghĩa vụ sau:

a) Bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án cho bên nhận chuyển nhượng, trường hợp không bàn giao hoặc chậm bàn giao thì phải bồi thường thiệt hại;

b) Bảo vệ, quản lý toàn bộ dự án trong thời gian chưa bàn giao xong toàn bộ dự án cả về hồ sơ và trên thực địa;

c) Thông báo cho khách hàng và các bên có liên quan về việc chuyển nhượng dự án;

d) Giải quyết dứt điểm những cam kết đã thỏa thuận với khách hàng trước khi chuyển nhượng dự án hoặc phần dự án. Cùng bên nhận chuyển nhượng thống nhất với từng khách hàng về những vấn đề mà chủ đầu tư mới phải có trách nhiệm giải quyết không làm thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng;

đ) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận: ……………………………………………………………….

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng

1. Quyền của Bên nhận chuyển nhượng:

Bên nhận chuyển nhượng có các quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các quyền sau:

a) Nhận bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án hoặc phần dự án nêu tại Hợp đồng này theo đúng thời gian quy định tại Hợp đồng này;

b) Yêu cầu bên chuyển nhượng tạo điều kiện và cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện tiếp dự án;

c) Cùng bên chuyển nhượng bàn bạc với khách hàng về giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng sau khi đã nhận chuyển nhượng;

d) Các quyền lợi khác do hai bên thỏa thuận………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:

Bên nhận chuyển nhượng có các nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các nghĩa vụ sau:

a) Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn tiền chuyển nhượng dự án cho bên chuyển nhượng đã ghi trong Hợp đồng;

b) Thực hiện và đáp ứng đầy đủ quyền lợi của bên chuyển nhượng và của khách hàng mà các bên đã thống nhất;

c) Tiếp nhận toàn bộ dự án, phần dự án tại thực địa và hồ sơ dự án đúng thời hạn đãthỏa thuận;

d) Thực hiện tiếp dự án theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng …);

đ) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận: ……………………………………………………………….

Điều 8. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

(do các bên thỏa thuận)

Điều 11. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

3. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ ACC

ACC Group là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ soạn hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư. Với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm vì vậy ACC luôn cung cấp dịch vụ cho quý khách một cách nhanh chóng, chính xác.

– Trình tự ACC thực hiện như sau:

– Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ

thể;

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;

– ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;

– Tư vấn cho khách hàng nhưng điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;

– Bàn giao kết quả.

– Trên đây là một số thông tin về Dịch vụ soạn hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư. Để hiểu rõ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác