Công văn Số: 6089/BGDĐT-GDTX:của Bộ Nội vụ về việc “quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn Số: 6089/BGDĐT-GDT: Phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc “quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung chi tiết dưới bài viết sau của công ty luật ACC.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6089/BGDĐT-GDTXV/v: Phúc đáp CV số 4453/BNV-CCVC Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc “quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 (QĐ số 66) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (khung 6 bậc) đều được xây dựng tương thích với Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Hội đồng thẩm định để xét giá trị tương đương của chứng chỉ Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ.TCBT ngày 30/01/1993 (QĐ số 177) với khung CEFR.

Theo khuyến nghị của Hội đồng thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất như sau:

(1) Trình độ A theo QĐ số 177 và trình độ A1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc.

(2) Trình độ B theo QĐ số 177 và trình độ A2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc,

(3) Trình độ C theo QĐ số 177 và trình độ B1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.

(4) Trình độ B2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc.

(5) Trình độ C1 theo QĐ số 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc.

(6) Trình độ C2 theo QĐ số 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Quý Bộ Nội vụ để  tham khảo, xem xét quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

 Nơi nhận:– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Cục KTKĐCLGD, Vụ PC (để biết);
– Lưu; VT, Vụ GDTX.
KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG                               
  Nguyễn Vinh Hiển    

Trên đây là những nội dung cơ bản về Công văn Số: 6089/BGDĐT-GDTX:của Bộ Nội vụ về việc “quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mong sau khi tham khảo bài viết này của công ty luật ACC chúng tôi đã giúp bạn hiểu được phần nào về công văn. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi: 

Hotline: 1900.3330

Zalo: 0846967979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác