Công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2016 – Hướng dẫn chi tiết

Tham khảo chi tiết các bài viết liên quan đến công văn hướng dẫn quyết toán thuế tncn 2016 dưới đây!

ACC xin cung cấp công văn hướng dẫn quyết toán thuế tncn 2016 như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2569/TCT-TNCN
V/v Quyết toán thuế TNCN năm 2015 đối với tổ chức trả thu nhập.
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Trả lời công văn số 2452/CT-KKKT ngày 24/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2015 đối với tổ chức trả thu nhập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị đinh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế hướng dẫn:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được Điều chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.”

– Tại Điều 22 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Nghĩa vụ quyết toán thuế thay cho cá nhân được bù trừ với nghĩa vụ khấu trừ của tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập.

Trường hợp sau khi bù trừ có số thuế phải nộp thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khi bù trừ có số thuế nộp thừa được cơ quan thuế tự động bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo hoặc tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định.”

– Tại điểm 1, Mục II công văn số 801/TCT-TNCN ngày 02/3/2016 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp mã số thuế người phụ thuộc hướng dẫn:

“Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả. Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ – con, Trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền quyết toán thuế như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.”

– Tại công văn số 1022/TCT-TNCN ngày 15/5/2016 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn khai tờ khai QTT TNCN đối với tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc trường hợp quyết toán ủy quyền cho người lao động trong trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi), khi khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán ủy quyền cho người lao động thực hiện như sau:

“- Tại chỉ tiêu [36] Tờ khai QTT TNCN 05/KK-TNCN: khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ TLTC được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

– Tại chỉ tiêu [19] Phụ lục 05-1/BK-TNCN: khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trong năm của người lao động, bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại đơn vị và thuế TNCN theo chứng từ khấu trừ thuế tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

Trường hợp Tổ chức sử dụng ứng dụng khai thuế của ngành thuế, sau khi khai đầy đủ thuế TNCN đã khấu trừ tại chỉ tiêu [19] trên Phụ lục 05-1/BK-TNCN, hệ thống hỗ trợ tự động tổng hợp thông tin từ chỉ tiêu [32] (chỉ tiêu tổng hợp của chỉ tiêu [19]) lên chỉ tiêu [36] trên tờ khai 05/KK-TNCN. Đối với Tổ chức thuộc diện quyết toán ủy quyền quyết toán trong trường hợp này, Tổ chức thực hiện xác định lại chỉ tiêu [36] trên tờ khai 05/KK-TNCN đảm bảo bằng tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ TLTC được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (MST: 5701662152-009) được thành lập trên cơ sở tách Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 của Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3 (MST: 5701662152-006) đã thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động tách từ Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3 sang khi thành lập Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Khi Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động (bao gồm cả trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống Tổng công ty) đã thực hiện lập tờ khai quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại công văn số 1022/TCT-TNCN nêu trên thì Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện bù trừ giữa số thuế nộp thừa với số thuế còn phải nộp của các cá nhân ủy quyền cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quyết toán thay. Sau khi bù trừ thuế nếu Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có số thuế TNCN nộp thừa thì Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện hoàn thuế hoặc bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo. Việc bù trừ số thuế TNCN đã nộp thừa chỉ thực hiện cho nghĩa vụ thuế phát sinh trong cùng một mã số thuế của một tổ chức trả thu nhập, không thực hiện bù trừ cho nghĩa vụ thuế phát sinh với mã số thuế của tổ chức trả thu nhập khác.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ Pháp chế (TCT);
– Website TCT;
– Lưu VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

ACC xin cung cấp công văn hướng dẫn quyết toán thuế tncn 2017 như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3899/TCT-TNCN
V/v Hướng dẫn quyết toán lại thuế TNCN
Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 538/HV-TCKT ngày 21/7/2017 của Học viện công nghệ bưu chính viễn thông về việc quyết toán lại thuế TNCN năm 2016 cho các giảng viên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điểm b11 khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thuế TNCN từ tiền lương tiền công.

– Căn cứ Điều 3, Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

– Căn cứ điểm a, điểm đ, khoản 1, Điều 2 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

– Căn cứ điểm a, khoản 5, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

– Căn cứ Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/04/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Căn cứ các quy định nêu trên, các khoản trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo, phụ cấp ưu đãi đối với giảng viên đang trực tiếp giảng dạy được hưởng theo mức quy định của cơ quan Nhà nước thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

Các khoản phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, phụ cấp ưu đãi đối với giảng viên đang trực tiếp giảng dạy nhận được cao hơn mức quy định của cơ quan Nhà nước thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Trường hợp quyết toán thuế TNCN năm 2016 Học viện chưa tính trừ các khoản thu nhập từ trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo, phụ cấp ưu đãi đối với giảng viên đang trực tiếp giảng dạy theo chế độ quy định thì Học viện kê khai bổ sung vào hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016 cho các giảng viên.

Tổng cục Thuế thông báo để Học viện công nghệ bưu chính viễn thông được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo TC (để báo cáo);
– Website TCT;
– Lưu: VT, TNCN.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

Chúng tôi xin cung cấp mẫu công văn xin quyết toán thuế dành cho Qúy khách có nhu cầu tham khảo!

CÔNG TY ………………….
Số: …/2016/CV-CT
V/v: xin được quyết toán thuế
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————- 
Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: Chi cục thuế quận  ….., thành phố……

– Tên công ty: ……….

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày …/…/…….. cấp thay đổi lần thứ … ngày …/…/…………

– Mã số thuế:……………………………

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………..

Công ty Chúng tôi xin kính trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

Công ty Chúng tôi được thành lập từ năm ….. và là đơn vị do Chi cục thuế quận …………. quản lý. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Chúng tôi chưa thực hiện quyết toán thuế lần nào. Nay bằng văn bản này, Chúng tôi kính đề nghị quý Cơ quan xem xét, chấp thuận cho Công ty Chúng tôi được quyết toán thuế tại địa chỉ trụ sở đơn vị: …………

– Niên độ quyết toán từ năm …… đến…….

– Nội dung xin được quyết toán: ……….. ………………………………………………………..(Thuế GTGT, Thuế TNDN,….)

– Thời gian xin được quyết toán: ………..

Công ty ……………………………………mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện giúp đỡ của quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu CT.
CÔNG TY ……………

Mẫu công văn xin gia hạn quyết toán thuế như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

…….., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN XIN GIA HẠN QUYẾT TOÁN THUẾ

Kính gửi:     BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY………

                      TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH CÔNG TY …

Tôi tên là………………………………. Sinh ngày:…………………..

Giấy chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày…/…/… tại………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………..

Hiện đang là Kế toán Trưởng của Công ty…………………. (có thể là Kế toán viên hoặc chức vụ tương đương được phép quyết toán thuế trong công ty)

Trụ sở công ty:…………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………..

Tôi xin trình bày với Ban giám đốc một nội dung như sau:

Từ khi hoạt động cho đến nay, tôi luôn là người thực hiện việc quyết toán, kiểm toán cho công ty đúng theo các quy định của pháp luật thuế. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, tôi không thể đáp ứng các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc quyết toán thuế của công ty vì lý do tôi đang trong thời gian nghỉ dài hạn để chữa bệnh.

Bởi vậy, bằng công văn này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý Chị cục gia hạn thời gian kiểm tra thuế tại công ty chúng tôi.

Thời gian đề nghị gia hạn: đến ngày …/…/…

Công ty chúng tôi cam kết sự trung thực về các thông tin kể trên và sẽ hợp tác tốt nhất với quý chi cục tại thời điểm kiểm tra thuế. Kính mong Quý Chi cục tạo điều kiện giúp đỡ Công ty.

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Qúy Công ty các tài liệu sau:

– Danh sách báo giảm thai sản;

– Giấy ra viện;

– Giấy khai sinh;

– Hợp đồng lao động của kế toán

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu công văn xin hoãn quyết toán thuế như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

…, ngày … tháng … năm…

ĐƠN XIN HOÃN QUYẾT TOÁN THUẾ

(V/v: xin hoãn quyết toán thuế …)

Kính gửi: – Chi cục thuế …

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền như Viện kiểm sát nhân dân,…)

– Căn cứ … (văn bản được bạn áp dụng, tùy thuộc vào loại thuế được quyết toán)

Họ và tên …

Sinh ngày … tháng … năm … Nơi sinh (tỉnh, TP) …

Giấy CMND/thẻ CCCD số … Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP) …

Địa chỉ thường trú: …

Chỗ ở hiện nay …

Điện thoại liên hệ: …

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Công ty: …

Địa chỉ trụ sở: …

Giấy CNĐKDN số: … do Sở Kế hoạch và đầu tư … cấp ngày…/…/…

Số điện thoại liên hệ: … Số Fax: …

Người đại diện: … Chức vụ: …

Sinh năm: … Số điện thoại: …

Giấy CMND/thẻ CCCD số … Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TPP) …

Mã số thuế: …

Căn cứ đại diện; …

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau: …

Do đó, (công ty) tôi làm công văn này để đề nghị Quý cơ quan xem xét và cho phép (công ty) chúng tôi hoãn quyết toán thuế cho (công ty) tôi.

Thời gian đề nghị hoãn: đến ngày….. tháng…. năm…..

(Công ty) tôi xin cam kết những thông tin trên là trung thực, đúng sự thật và sẽ hợp tác tốt nhất với Quý cơ quan tại thời điểm quyết toán thuế.

Để chứng minh cho thông tin mà (công ty) tôi đã nêu trên, (công ty) tôi xin gửi kèm  những văn bản sau:

  1. …. (Liệt kê các văn bản, tài liệu bạn gửi kèm, ghi rõ số lượng và tình trạng văn bản)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Công văn hướng dẫn quyết toán thuế tncn 2016 . Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

  • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Website: accgroup.vn