Cập nhật công văn hỗ trợ thất nghiệp mùa dịch mới nhất 2022

Tình hình đại dịch Covid vừa qua, đã gây khó khăn về mọi mặt cho nước ta nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Điều này, đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người dân. Đứng trước vấn đề đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều công văn hỗ trợ thất nghiệp mùa dịch. Vậy nội dung công văn là gì? Sau đây, ACC xin cập nhật công văn hỗ trợ thất nghiệp mùa dịch mới nhất như sau:

  1. Công văn số 3181/UBND-VX quy định về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố (đợt 3)
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3181/UBND-VX
Về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố (đợt 3)
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2021
Kính gửi:– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Sở Tài chính;
– Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Sở Thông tin và Truyền thông;
– Kho bạc Nhà nước Thành phố;
– Bảo hiểm xã hội Thành phố;
– Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức;
– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
– Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC).

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố (đợt 3);

Xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 31324/SLĐTBXH-LĐ ngày 24 tháng 9 năm 2021 và của Sở Tài chính tại Công văn số 5297/STC-NS ngày 23 tháng 9 năm 2021; Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố (đợt 3) như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

– Kịp thời hỗ trợ người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giãn cách xã hội kéo dài; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn Thành phố.

– Xác định rõ cách thức thực hiện, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, ban, ngành và địa phương trong việc triển khai chính sách hỗ trợ trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

– Thực hiện triển khai chính sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, đối chiếu và chi trả cho người được hỗ trợ.

– Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội với phương thức hỗ trợ linh hoạt, thuận lợi cho đối tượng được hưởng chính sách; đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

II. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Quá trình rà soát, lập danh sách, tổ chức thẩm định và phê duyệt phải đảm bảo nguyên tắc chi đủ, chi đúng, không bỏ sót, không trùng lắp, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú.

2. Công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân. Trường hợp một người thuộc nhiều diện hỗ trợ thì chỉ được hưởng một diện; không hỗ trợ đối với người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ.

3. Phải huy động tối đa mọi nguồn lực; ngoài nguồn ngân sách Thành phố giao, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tích cực vận động mọi nguồn lực xã hội để cùng chăm lo, hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

III. Đối tượng, mức hỗ trợ, phương thức, nguồn kinh phí, thời gian, trình tự, thủ tục thực hiện

1. Đối tượng hỗ trợ

(1) Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn.

(2) Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).

(3) Người phụ thuộc của đối tượng (2) gồm: cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).

(4) Cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).

(5) Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách và đang có mặt tại địa bàn xã, phường, thị trấn.

* Lưu ý: Không hỗ trợ đối với các trường hợp sau: (1) Người đang hưởng lương hưu; (2) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; (3) Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; (4) Người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021.

2. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

3. Phương thức hỗ trợ: Chi trả 01 lần cho đối tượng thụ hưởng, chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (tùy theo nhu cầu của người nhận hỗ trợ).

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách Thành phố.

5. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (đợt 3) từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021.

6. Trình tự, thủ tục thực hiện: Thực hiện theo Công văn số 3173/UBND-VX ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Bảo hiểm xã hội Thành phố bàn giao cho Công ty QTSC danh sách: Người đang hưởng lương hưu; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; Người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

– Thành lập các Tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ tại từng khu phố, ấp và Hội đồng xét duyệt cấp xã để triển khai chính sách hỗ trợ đợt 3 đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

– Phối hợp với Công ty QTSC thực hiện rà soát, đối chiếu, lọc danh sách người không hưởng lương và thực hiện chi hỗ trợ theo danh sách được phê duyệt.

– Cách thức rà soát, cập nhật bổ sung và xét duyệt danh sách: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai công tác chăm lo đợt 3; ghi rõ nội dung hỗ trợ, phương pháp, cách thức hỗ trợ; tiến độ triển khai hỗ trợ; đối tượng ưu tiên chi hỗ trợ trước; tổ chức công khai, minh bạch danh sách tại địa phương và trên hệ thống quản lý an sinh xã hội; trong đó, ưu tiên giải quyết trước và sớm cho đối tượng bổ sung phát sinh của đợt 3, những người đang sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo.

– Huy động tối đa nguồn nhân lực, hình thành nhiều tổ chi trả để thực hiện chi trả kịp thời, nhanh chóng, kết hợp với cập nhật và hoàn thiện hồ sơ người nhận trên hệ thống quản lý.

– Trong quá trình chi hỗ trợ đợt 3, đối với những trường hợp phát sinh mới, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chủ động thực hiện trình tự, thủ tục xét duyệt danh sách và gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức nhanh chóng thẩm định, phê duyệt để chi hỗ trợ cho người dân.

– Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định, đúng đối tượng, đúng chính sách.

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức

– Xây dựng Quy trình triển khai thực hiện ở cơ sở theo hướng ngắn gọn, rõ nhiệm vụ các bước, thời gian thực hiện từng bước, trách nhiệm của từng bộ phận, nhất là trách nhiệm tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc do người dân phản ánh.

– Tập trung thẩm định và hoàn tất phê duyệt danh sách hỗ trợ đợt 3 trước ngày 26 tháng 9 năm 2021; gửi danh sách được phê duyệt về Công ty QTSC để đưa lên hệ thống thông tin quản lý chi trả trên phạm vi toàn Thành phố trước 11 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2021.

– Tổ chức, phối hợp với cấp ủy giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, đúng chính sách và phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc của người lao động đến cơ quan cấp trên có thẩm quyền để được giải quyết kịp thời. Phân công lãnh đạo sử dụng tài khoản phần mềm quản lý thực hiện chi trả đợt 3 để thường xuyên theo dõi tiến độ chi trả, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện.

– Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận, giải quyết đề nghị hỗ trợ của người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ.

– Lập dự toán gửi Sở Tài chính trước ngày 26 tháng 9 năm 2021 để thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố cấp bổ sung kinh phí thực hiện.

– Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

– Hàng tuần thực hiện báo cáo tiến độ kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ vào các ngày 01, 08 và 15 tháng 10 năm 2021 gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

– Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đợt 3;

– Đôn đốc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung được phân công để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

– Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ pháp lý gói hỗ trợ đợt 2 và đợt 3 trình Ủy ban nhân dân Thành phố để báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố trong kỳ họp gần nhất.

– Theo dõi, giám sát, xử lý các vấn đề phát sinh và tổng hợp các khó khăn vướng mắc và báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân Thành phố trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

– Định kỳ hàng tuần tổ chức giao ban cơ sở nắm bắt tình hình, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện.

5. Sở Tài chính

– Thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức để thực hiện chính sách hỗ trợ đợt 3; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

– Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến tài chính theo kiến nghị và đề xuất của cơ sở.

6. Kho bạc Nhà nước Thành phố

– Chịu trách nhiệm chuyển kinh phí hỗ trợ đợt 3 kịp thời, nhanh chóng đến Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức theo đúng quy định (kể cả Thứ bảy và Chủ nhật).

– Hướng dẫn thủ tục để sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường công tác tuyên truyền đúng, đầy đủ về chính sách của Thành phố, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ, bình tĩnh, đồng lòng cùng chính quyền vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

8. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC)

– Phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát, đối chiếu và lọc danh sách người không hưởng lương; thực hiện chi hỗ trợ theo danh sách được phê duyệt thông qua ứng dụng trên điện thoại.

– Biên soạn tài liệu thực hiện hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thực hiện chi trả đợt 3.

– Tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thực hiện chi trả đợt 3.

– Phối hợp với tổng đài 1022 để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai ứng dụng phần mềm quản lý thực hiện chi trả đợt 3.

– Cung cấp tài khoản sử dụng phần mềm quản lý thực hiện chi trả đợt 3 cho lực lượng của 312 xã, phường, thị trấn; mỗi xã, phường, thị trấn có 1 tài khoản quản trị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách theo dõi, chỉ đạo; mỗi quận, huyện và thành phố Thủ Đức có 2 tài khoản quản trị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phụ trách để theo dõi tiến độ chi trả, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện; thiết lập và chuẩn bị báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố, thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Trong ngày đầu thực hiện chi trả, Công ty QTSC cần tổ chức lực lượng kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến quá trình tổ chức chi trả.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố

Chủ trì, chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên từ Thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố phối hợp phổ biến, tuyên truyền, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, đúng chính sách.

V. Xử lý vi phạm

Cá nhân, cơ quan, tổ chức lợi dụng chính sách hỗ trợ người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để trục lợi, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ, bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn này nhằm mục tiêu hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố được nhanh chóng, kịp thời, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, tạo điều kiện hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND.TP;
– TTUB: CT, các PCT;
– VPTU và Các Ban Thành ủy;
– Ban VHXH HĐND.TP;
– Sở KHĐT; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp;
– VPUB: CVP, PCVP/VX;
– Phòng VX (kèm toàn bộ HS), KT, TH;
– Lưu: VT, (VX/Th2).
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

2. Công văn 6277/SYT-KHTC về việc triển khai Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6277/SYT-KHTC
Về việc triển khai Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2021
Kính gửi:– Bộ Tư lệnh Thành phố;
– Công an Thành phố;
– Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
– Các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Sở Y tế triển khai chính sách đặc thù hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1. Hướng dẫn cụ thể các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND như sau:

a) Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp với mức hỗ trợ 10.000.000 đồng, gồm:

– Lấy mẫu xét nghiệm, thăm khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện điều trị COVID-19 và cơ sở cách ly tập trung;

– Kíp cấp cứu 115, lực lượng tham gia vận chuyển F0.

b) Lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp với mức hỗ trợ 4.500.000 đồng, gồm:

– Lực lượng tham gia quản lý, điều hành, điều phối trực tiếp hoạt động phòng chống dịch (Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm cấp cứu 115, Phòng y tế thành phố Thủ Đức và các quận, huyện); lấy mẫu xét nghiệm, tiêm ngừa vắc-xin, kiểm tra y tế thường xuyên tại địa bàn dân cư, các chốt, trạm kiểm soát, khu vực bị phong tỏa (tổ phòng, chống dịch tại địa phương)

– Lực lượng tuyến đầu không thuộc chuyên môn y tế thực hiện công việc gián tiếp tại các bệnh viện điều trị COVID-19 và cơ sở cách ly tập trung: lực lượng nhân viên của các cơ sở y tế, lực lượng công an, quân đội, thanh niên xung phong, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ… được điều động đến thực hiện công việc gián tiếp phục vụ hoạt động của các bệnh viện dã chiến và cơ sở cách ly tập trung như hành chính, hậu cần, quản lý máy móc thiết bị, thuốc, đảm bảo an ninh trật tự, khử khuẩn, vệ sinh phòng ốc, thu gom rác, vận chuyển thực phẩm…

c) TỔ COVID cộng đồng với mức hỗ trợ 2.000.000 đồng, với cơ cấu các thành viên của tổ theo hướng dẫn tại công văn số 485-CV/BDVTU ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ban Dân vận Thành ủy về hướng dẫn một số biện pháp hoạt động Tổ Covid cộng đồng thực tế tham gia công tác phòng, chống dịch.

d) Lực lượng tình nguyện viên được Thành phố huy động tham gia phòng, chống dịch, gồm:

– Lực lượng cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn Thành phố, lực lượng y tế tư nhân, lực lượng nhân viên y tế đã nghỉ hưu; lực lượng tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0, F1; tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung. Mức hỗ tr 3.000.000 đng.

– Lực lượng sinh viên y khoa. Mức hỗ trợ 1.500.000 đng.

đ) Lực lượng tình nguyện viên được Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

+ Lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên. Mức hỗ tr 3.000.000 đồng.

+ Lực lượng sinh viên y khoa. Mức hỗ tr 1.500.000 đồng.

2. Nguyên tắc chi trả.

– Chỉ chi trả chế độ trên cho người đang thực hiện công tác phòng, chống dịch và một người chỉ được hưởng một lần. Lưu ý: để tránh chi trùng lặp, nhiều hơn 1 lần cho đối tượng không thuộc biên chế của đơn vị khi tham gia công tác phòng, chống dịch tại nhiều địa phương: yêu cầu đối tượng được hưởng cam kết chỉ nhận 1 lần).

– Có thời gian thực hiện công việc tối thiểu 22 ngày (được cộng dồn) từ ngày 26/5/2021 (thời điểm bắt đầu xuất hiện và tập trung xử lý các chùm ca bệnh trong cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh) đến thời điểm chi trả.

– Một người tham gia nhiều công việc thì được hưởng chính sách hỗ trợ với mức cao nhất khi thời gian làm việc của mức cao nhất từ 11 ngày trở lên.

– Chứng từ làm căn cứ chi trả: Quyết định thành lập hoặc văn bản giao thực hiện nhiệm vụ bệnh viện điều trị COVID-19, cơ sở cách ly tập trung; Quyết định hoặc văn bản tiếp nhận, phân công nhân sự tham gia chống dịch, Bảng chấm công,…

3. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện ngay các nội dung như sau:

– Lập danh sách đối tượng được hưởng tại mục 1 của văn bản này, bao gồm:

+ Công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị

+ Lực lượng tình nguyện viên và lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện điều trị COVID-19, cơ sở cách ly tập trung trực thuộc Thành phố do đơn vị phụ trách quản lý.

– Căn cứ nguồn kinh phí đã được giao, nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn tài trợ và các nguồn khác, các đơn vị y tế chịu trách nhiệm phối hợp Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch để tổ chức chi hỗ trợ ngay chế độ trên nhằm động viên các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời báo cáo nhu cầu chi thực tế gửi Sở Y tế chậm nhất ngày 15 tháng 9 năm 2021 để tổng hợp, gửi Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách này theo đúng quy định.

– Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm xác định đối tượng hưởng, mức hưởng và việc tổ chức chi trả chế độ trên.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:

– Chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý các đối tượng lập danh sách đối tượng được hưởng tại mục 1 của văn bản này và tổ chức chi hỗ trợ ngay chế độ trên, bao gồm:

+ Tổ COVID cộng đồng của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

+ Lực lượng tình nguyện viên được tiếp nhận, lực lượng khác thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định huy động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tham gia tổ phòng, chống dịch tại địa phương (không bao gồm lực lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế) và phân công làm việc tại các bệnh viện điều trị COVID-19, cơ sở cách ly tập trung trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

– Báo cáo nhu cầu chi thực tế của địa phương gửi về Sở Y tế chậm nhất ngày 15 tháng 9 năm 2021 để tổng hợp, gửi Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách này tránh trùng lắp và theo đúng quy định.

5. Đề nghị Bộ Tư lệnh Thành phố và Công an Thành phố: Căn cứ đối tượng được hướng dẫn tại mục 1 để triển khai thực hiện chính sách này.

Trên đây là nội dung triển khai Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế. Sở Y tế sẽ phối hợp với các Sở, ban ngành khác tiếp tục kiến nghị bổ sung một số đối tượng khác được hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (nếu có).

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản phản hồi về Sở Y tế để cùng phối hợp, xem xét, giải quyết.

(Đính kèm Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố).

Văn bản này thay thế công văn số 5479/SYT-KHTC ngày 10/8/2021./.


Nơi nhận:
– Như trên:
– Ủy ban nhân dân Thành phố;
– Sở Tài chính;
– Kho bạc Thành phố;
– Ban Giám đốc Sở;
– Các phòng chức năng Sở Y tế;
– Lưu: VPS,KHTC.
ĐTHT (1b)
GIÁM ĐỐC
Tăng Chí Thượng
>>> Tham khảo thêm: Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH năm 2014 tại đây!

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến công văn hỗ trợ thất nghiệp mùa dịch. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

  • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Website: accgroup.vn