Công văn 5083/tct-kk về kê khai thuế gtgt cho dự án đầu tư

Nội dung Công văn 5083/tct-kk là gì? Sau đây, ACC xin cung cấp bài viết về Công văn 5083/tct-kk, mời bạn đọc tham khảo!

Quy định mới về công tác văn thư

Công văn 5083/tct-kk về kê khai, hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5083/TCT-KK
V/v kê khai, hoàn thuế đi với dự án đầu tư
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1845/CT-KTT2 ngày 19/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc vướng mắc kê khai và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư khi chuyển từ kê khai giai đoạn đầu tư sang kê khai khi đã đi vào hoạt động kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 107 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 (a) Điều 10, Khoản 3 (c) Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên:

1. Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư lập hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT.

Khi dự án đầu tư được thành lập và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì người nộp thuế kê khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

Đối với trường hợp NNT phát hiện sai sót khi khai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh vào tờ khai 02/GTGT, thì thực hiện khai bổ sung theo hướng dẫn tại khoản 5(a) Điều 10 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và điểm 5 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 nêu trên.

Đối với trường hợp NNT khai sai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh vào tờ khai 02/GTGT, đã đề nghị hoàn thuế và được cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế thì cơ quan Thuế thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế, thu hồi số tiền thuế GTGT đã được hoàn, xử phạt 20% số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế được hoàn cao hơn.

2. Trường hợp nếu số tiền thuế GTGT của hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại đủ điều kiện để kê khai, khấu trừ và hoàn thuế thì công ty thực hiện kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT để được khấu trừ và hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Kỳ hoàn thuế xác định từ thời điểm kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC (BTC);
– Vụ PC (TCT);
– Lưu: VT, KK (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Công văn 5083/tct-kk . Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

  • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Website: accgroup.vn