Công văn 2387/BGDĐT-GDMN năm 2021

Tham khảo chi tiết công văn 2387 dưới đây:

Công văn 2387 về Triển khai thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung và Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2387/BGDĐT-GDMN
V/v Triển khai thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung và Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo
Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2021
Kính gửi:– Các Sở Giáo dục và Đào tạo1;
– Ban Phụ nữ Quân đội.

Thực hiện Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Thông tư số 50/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện tốt các nội dung như sau:

1. Triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung (Sau đây gọi tắt là Chương trình GDMN)

1.1. Công tác tham mưu, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình GDMN

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành danh mục dịch vụ trong cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) công lập theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (khoản 3 Điều 6) và Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở GDMN và cơ sở giáo dục phổ thông công lập (khoản 3 Điều 7), trong đó ưu tiên thực hiện dịch vụ bán trú phù hợp với điều kiện của địa phương để bảo đảm chế độ sinh hoạt cho trẻ được quy định tại Chương trình GDMN và chế độ làm việc của giáo viên mầm non theo quy định;

– Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GDĐT, các cơ sở GDMN tham mưu chính quyền các cấp có giải pháp bảo đảm các điều kiện về cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ sở GDMN; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, thiết bị dạy học; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động đa dạng các nguồn lực bảo đảm các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN.

1.2. Hướng dẫn các cơ sở GDMN đẩy mạnh công tác phát triển chương trình giáo dục nhà trường

– Trao quyền chủ động cho cơ sở GDMN, giáo viên trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung, phương pháp giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Chương trình GDMN, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục mầm non, khả năng và nhu cầu của trẻ, theo quy định của pháp luật để phát triển chương trình giáo dục nhà trường;

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDMN triển khai Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 -2025 nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non;

– Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình GDMN cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN);

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong thực hiện Chương trình GDMN; thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo quy định của Bộ GDĐT2.

1.3. Hướng dẫn các cơ sở GDMN tổ chức có hiệu quả các hoạt động chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1 theo hướng liên thông với Chương trình Tiểu học

– Tổ chức thực hiện có chất lượng Chương trình GDMN phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở GDMN và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ; chú trọng chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi thích ứng với hoạt động học tập và tâm thế sẵn sàng vào học lớp 1: tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục bằng phương pháp thực hành, trải nghiệm, các hoạt động giáo dục phát triển nhận thức, giáo dục phát triển ngôn ngữ, trong đó ưu tiên chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi làm quen với việc học đọc, học viết được quy định tại Chương trình GDMN theo hướng liên thông với Chương trình Tiểu học;

– Tổ chức cho trẻ tìm hiểu về môi trường ở trường tiểu học thông qua các hoạt động tập thể, vui chơi, lao động, thăm quan;

– Không dạy trẻ em mầm non học trước Chương trình lớp 1.

1.4. Công tác tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình GDMN

– Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Vụ GDMN đối với 100% CBQL, GVMN ở các cơ sở GDMN trên địa bàn;

– Chỉ đạo các cơ sở GDMN đưa nội dung hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung vào sinh hoạt chuyên môn;

– Hướng dẫn việc lựa chọn và sử dụng tài liệu, đồ chơi, học liệu trong các cơ sở GDMN.

1.5. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình GDMN

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá, hướng dẫn, hỗ trợ, thúc đẩy nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN tại các cơ sở GDMN.

1.6. Công tác truyền thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, bồi dưỡng kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho cha mẹ – người chăm sóc trẻ; phối hợp với gia đình và cộng đồng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong các cơ sở GDMN.

2. Quản lý việc tổ chức thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo theo quy định tại Thông tư số 50/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT (Sau đây gọi tắt là Thông tư)

– Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GDĐT, các cơ sở GDMN có giải pháp huy động đa dạng các nguồn lực, đặc biệt là nguồn xã hội hóa để bảo đảm các điều kiện thực hiện Chương trình theo quy định tại Thông tư phù hợp với điều kiện của địa phương, của cơ sở GDMN theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu cho trẻ em mầm non làm quen với tiếng Anh; cơ sở GDMN chỉ tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh khi có sự tự nguyện của gia đình trẻ đồng thời đáp ứng các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu, học liệu và các yêu cầu quy định tại Thông tư;

– Hướng dẫn các cơ sở GDMN xây dựng kế hoạch và tổ chức cho trẻ em mẫu giáo làm quen với tiếng anh theo hướng linh hoạt về hình thức, thời điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, nội dung phương pháp và yêu cầu cần đạt, đánh giá kết quả giáo dục quy định tại Thông tư;

– Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền;

– Đối với những đơn vị đã thực hiện cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, đang sử dụng tài liệu, học liệu đã được Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố thẩm định, cần có lộ trình thực hiện yêu cầu về việc thẩm định tài liệu, học liệu theo quy định tại Thông tư (chậm nhất đến hết năm học 2021 – 2022).

Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT và Ban Phụ nữ Quân đội tham mưu ban hành kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh bằng văn bản về Bộ GDĐT (qua Vụ GDMN) số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: vugdmn@moet.gov.vn./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp);
– Lưu: VT, Vụ GDMN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

1 Bao gồm các Sở GDĐT và Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

2 Theo quy định tại Điều 21. Hồ sơ quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục – Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường mầm non và Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

>>>Tại ACC cũng cung cấp Công văn 1379/BHXH-BT, mời bạn đọc tham khảo!!

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Công văn 2387. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

  • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Website: accgroup.vn