Công văn 1392/BGDĐT-GDTrH năm 2017

Hướng dẫn xét tốt nghiệp học sinh mô hình Trường học mới | Trường THPT  chuyên Hà Nội - Amsterdam

Tham khảo chi tiết công văn 1392 của bộ giáo dục dưới đây:

công văn 1392 của bộ giáo dục về thực hiện một số quy định về đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1392/BGDĐT-GDTrH
V/v thực hiện một số quy định v đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017, Bộ GDĐT hướng dẫn bổ sung thực hiện một số quy định tại Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm 2015 về đánh giá học sinh trung học cơ sở mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017 như sau:

1. Đánh giá định k kết qu học tập

1.1. Các bài kiểm tra định kỳ

– Điểm số của các bài kiểm tra giữa học kỳ (ĐKTgk) và điểm số của các bài kiểm tra học kỳ (ĐKThk) được tính vào kết quả đánh giá cuối Học kỳ I và cuối năm học.

– Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) và điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn) được tính theo công thức sau:

ĐTBmhk = ĐKTgk + 2 . ĐKThk
3
ĐTBmcn = ĐTBmhkI + 2 . ĐTBmhkII
3

(ĐTBmhkI và ĐTĐmhkII tương ứng là điểm trung bình môn Học kỳ I và Học kỳ II)

– Điểm trung bình môn học kỳ I và điểm trung bình môn cả năm học lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số và được ghi nhận trong hồ sơ đánh giá học sinh.

1.2. Sổ đánh giá học sinh

– Trong bảng ghi điểm học kỳ I, thay tên cột Điểm bài kiểm tra cuối học kỳ” bằng Điểm trung bình môn học kỳ I”;

– Trong bảng ghi điểm học kỳ II, thay tên cột Điểm bài kim tra cuối năm học” bằng Điểm trung bình môn c năm.

1.3. Học bạ

Trong bảng ghi kết quả học tập và rèn luyện, thay tên cột Điểm kim tra định k cui năm bằng Điểm trung bình môn c năm.

2. Tng hp đánh giá định k kết quả học tập

2.1. Đánh giá kết quả học tập của từng học sinh theo một trong ba mức “Hoàn thành tốt”, “Hoàn thành” hoặc “Có nội dung chưa hoàn thành”:

– Hoàn thành tốt: Có ít nhất 2/3 số môn học đạt điểm trung bình cả năm từ 8,0 trở lên; không có môn nào có điểm trung bình môn cả năm dưới 6,5; Hoạt động giáo dục (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục): Đạt yêu cầu.

– Hoàn thành: Điểm trung bình cả năm của tất cả các môn học đạt từ 5,0 trở lên; Hoạt động giáo dục (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục): Đạt yêu cầu.

– Có nội dung chưa hoàn thành: Các trường hợp còn lại.

2.2. Đánh giá định kỳ về năng lực, phẩm chất của từng học sinh thông qua các yêu cầu giáo dục tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm 2015 theo một trong ba mức: “Tốt”, “Đạt” hoặc “Cần cố gắng”:

– Tốt: đáp ứng tốt, biểu hiện rõ và thường xuyên các yêu cầu giáo dục;

– Đạt: đáp ứng dược, biểu hiện chưa thường xuyên các yêu cầu giáo dục;

– Cần cố gắng: chưa đáp ứng đầy đủ, biểu hiện chưa rõ các yêu cầu giáo dục.

3. Một số quy định khác

– Đối với học sinh các lớp mô hình trường học mới năm học 2016-2017, điểm bài kiểm tra học kỳ I của các môn học được coi như điểm trung bình môn học kỳ I để tính điểm trung bình môn cả năm.

– Đối với học sinh chuyển đến lớp mô hình trường học mới sau khi kết thúc học kỳ I, điểm trung bình môn học kỳ I ở lớp cũ được sử dụng để tính điểm trung bình môn cả năm.

– Đối với học sinh chuyển đi khỏi lớp mô hình trường học mới sau khi kết thúc bọc kỳ I, điểm trung bình môn học kỳ I được sử dụng để tính điểm trung bình môn cả năm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

– Trong trường hợp cần thiết phải xếp loại học sinh mô hình trường học mới để áp dụng các quy định về khen thưởng, cấp học bổng đối với học sinh dân tộc thiểu số và các quy định khác, điểm trung bình môn học kỳ và điểm trung bình môn cả năm được sử dụng để xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Hướng dẫn này được áp dụng từ năm học 2016-2017, không áp dụng các quy định trái với văn bản này đối với học sinh THCS mô hình trường học mới. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn hoặc vấn đề phát sinh, các sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) để kịp thời hỗ trợ, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
– Lưu VT, Vụ GDTrH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa
>>> Tham khảo thêm: Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH năm 2014 tại đây!

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến công văn 1392 của bộ giáo dục. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

  • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Website: accgroup.vn

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật