Công điện 02/CĐ-TCT năm 2022 về đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng

Công điện 02/CĐ-TCT năm 2022 về đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/CĐ-TCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2022/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện:

 

– Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thủ trưởng các Vụ, Đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế.

Ngày 28/01/2022, Tổng cục Thuế đã có công điện số 01/CĐ-TCT yêu cầu các Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế trên địa bàn về giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong năm 2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (trừ một số hàng hóa, dịch vụ), hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, nắm bắt thông tin, vẫn còn một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn GTGT áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% (đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%) theo quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo các phòng, các Chi cục Thuế cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; bám sát địa bàn, người nộp thuế để hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế GTGT trên địa bàn để thực hiện đúng quy định về giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022 theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ thực chất đi vào cuộc sống. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để báo cáo);
Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để báo cáo);
– Lưu: VT, VP (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Xuân Toản