Công chức sinh con thứ ba bị kéo dài thời hạn nâng lương

Nội dung bài viết:

Câu hỏi:

Tôi là Nguyễn Hải Yến, sau đây tôi có một vấn đề cần hỏi về việc nâng lương thường xuyên đối với trường hợp của tôi, đề nghị quý Công ty trợ giúp, nội dung cụ thể như sau:

Tôi là một công chức hành chính thuộc một cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện nay, tôi đang giữ ngạch: Chuyên viên, mã ngạch: 01.003; lương đang hưởng: bậc 2; hệ số: 2,67; thời điểm hưởng từ ngày 01/01/2014; thời gian tính nâng lương lần sau từ ngày 01/01/2014. Như vậy, đến ngày 01/01/2017 tôi đủ số năm công tác để nâng lương lên bậc 3, hệ số 3,0 (trong 03 năm giữ bậc 2, hệ số 2,67 tôi luôn được chính quyền đánh giá là công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao).

Năm 2015, vợ chồng tôi có sinh thêm cháu thứ 3 và bị đồng chí bí thư chi bộ đảng nơi tôi đang sinh hoạt ra quyết định kỷ luật khiển trách về mặt công tác đảng. Nhưng tôi không bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập hội đồng kỷ luật và không bị kỷ luật về mặt chính quyền theo quy định Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức.

Tuy nhiên, Phòng Nội vụ đã căn cứ vào quyết định của đồng chí bí thư chi bộ để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định kéo dài thời gian nâng lương thêm 06 tháng đối với trường hợp của tôi thì quyết định đó có đúng pháp luật hay không?

 

Trả lời:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 56/2015/NĐ-CP về Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ như sau:

“1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;

b) Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ;

đ) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

đ) Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

e) Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

g) Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

đ) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.”

Căn cứ vào những gì bạn trình bày thì vào năm 2015 vợ chồng bạn có sinh thêm con thứ ba – là một việc làm không đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và bị đồng chí bí thư chi bộ đảng nơi bạn đang sinh hoạt ra quyết định kỷ luật khiển trách về mặt công tác đảng. Như vậy chỉ với hai tình tiết này thì cơ quan nơi bạn làm việc đã có căn cứ để xem xét đánh giá bạn là người không hoàn thành nhiệm vụ do thuộc trường hợp “Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định” (điểm a, Khoản 1, Điều 21 Nghị định 56/2015/NĐ-CP nêu trên).

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV:

3. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên:

Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

a) Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hợp:

– Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

– Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

– Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.

đ) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết định theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, tuy bạn không bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập hội đồng kỷ luật và không bị kỷ luật về mặt chính quyền theo quy định Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức. Nhưng vì  bạn đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao nên căn cứ theo điểm b, Khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV nêu trên thì bạn vẫn có thể bị kéo dài thời hạn nâng lương thêm 06 tháng. Do đó, việc Phòng Nội vụ đã căn cứ vào quyết định của đồng chí bí thư chi bộ để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định kéo dài thời gian nâng lương thêm 06 tháng đối với bạn là đúng với quy định của pháp luật.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật