Chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu

Câu hỏi:

Mẹ tôi làm việc ở Công ty Y với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tính đến tháng 2/2016 mẹ tôi 55 tuổi – đã đủ tuổi về hưu, mẹ tôi làm đơn xin nghỉ việc. Mẹ tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 17 năm. Xin luật sư cho hỏi, khi mẹ tôi nghỉ việc có được hưởng lương hưu không?

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất: Mẹ bạn không đủ điều kiện để hưởng hưu trí

Theo quy định của pháp luật lao động tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt; điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.”

Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, điều kiện hưởng lương hưu là:

–  Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

–  Nam từ đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Trong trường hợp của mẹ bạn: mẹ bạn 55 tuổi – đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Tuy nhiên, thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm, cụ thể là 17 năm, chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội.

Vì vậy, mẹ bạn không đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

Thứ hai: Các chế độ bảo hiểm xã hội mà mẹ bạn được hưởng

Sau một năm nghỉ việc, nếu có yêu cầu, mẹ bạn sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị quyết số 93/2015/QH13 “Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần”.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, mẹ bạn có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.