Chấm dứt trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm

Tôi là Hà Văn Tiến. Tôi có quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 4 tháng nhưng đến tháng thứ 2 tôi tìm được việc làm và ký hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng với công ty này. Tôi đi khai báo tình trạng việc làm vào ngày 20/12/2016 nhưng ngày 27/12/2016 tôi ký kết hợp đồng lao động và cùng ngày đó tôi nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, tôi có phải trả lại tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đó không?

 

Tư vấn về trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm

Theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật việc làm năm 2013 thì người lao động sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau:

“Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;”

Bên cạnh đó, Khoản 1, Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 quy định chi tiết về các trường hợp chấm dứt hưởng như sau:

“1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

…………………………….

b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các Điểm b, c, d, g và h Khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chụp), trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.”

Như vậy, trường hợp này, tháng 12 bạn vừa có việc làm vừa nhận bảo hiểm thất nghiệp thì theo quy định pháp luật bạn vẫn được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp tháng 12 mà không phải trả lại. Sau khi ký kết hợp đồng lao động bạn phải lên thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó, thời gian tham gia trợ cấp thất nghiệp chưa hưởng của bạn sẽ được bảo lưu cho lần hưởng tiếp theo khi bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo khoản 5 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP). Căn cứ vào những phân tích nêu trên, bạn không phải trả lại tiền trợ cấp thất nghiệp.