Cập nhật Quy định về phá sản tổ chức tín dụng 2021

Theo quy định của pháp luật, tổ chức tín dụng gồm nhiều loại hình như ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tín dụng vi mô, quy tín dụng nhân dân. Trên thực tế, đã xảy ra tình trạng tổ chức tín dụng vỡ nợ, lâm vào tình trạng phá sản. Sau đây ACC GROUP cập nhật quy định về phá sản tổ chức tín dụng 2020

1. Phá sản tổ chức tín dụng?

Điều 4 – Nghị định 05/2010/NĐ-CP đã quy định về việc phá sản tổ chức tín dụng như sau:

(Nghị định 05/2010/NĐ-CP quy định về việc áp dụng Luật phá sản đối với tổ chức tín dụng)

“Tổ chức tín dụng không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu, sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản không áp dụng hoặc chấm dứt áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán hoặc chấm dứt áp dụng kiểm soát đặc biệt thì được coi là lâm vào tình trạng phá sản.”

Trong đó:

  • Các khoản nợ đến hạn là tiền hoặc tài sản mà tổ chức tín dụng nợ người khác đã đến hạn thanh toán theo thỏa thuận hoặc theo quy định pháp luật
  • Kiểm soát đặc biệt là việc tổ chức tín dụng do có nguy cơ mất khả năng chi trả, hoặc có nguy cơ mất khả năng thanh toán, sẽ phải chịu sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản không áp dụng hoặc văn bản chấm dứt áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán hoặc chấm dứt áp dụng kiểm soát đặc biệt, những người sau đây có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

  • Chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần của tổ chức tín dụng
  • Người lao động làm việc trong tổ chức tín dụng
  • Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng nhà nước, cổ đông của tổ chức tín dụng cổ phần

Tổ chức tín dụng có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trường hợp không nộp đơn thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nộp đơn yêu cầu  mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng đó.

3. Trình tự, thủ tục phá sản tổ chức tín dụng

Thẩm quyền thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

  • Tòa án nhân dân tỉnh có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đó.
  • Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài đó.

Trình tự, thủ tục

Bước 1: Chủ thể có quyền hoặc có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng đến Tòa án có thẩm quyền theo quy định đối với tổ chức tín dụng Việt Nam và tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài. Khi nộp đơn yêu cầu, chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

Lưu ý: Người nộp đơn là người lao động làm việc trong tổ chức tín dụng không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

Bước 2: Tòa án hoặc là ra quyết định thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu có đủ điều kiện; hoặc là ra quyết định trả lại đơn yêu cầu

Tòa án ra quyết định trả lại đơn trong các trường hợp: Người nộp đơn không nộp tiền tạm ứng; Người nộp đơn không có quyền nộp đơn; Tòa án khác đã mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng đó; có sự gian dối trong yêu cầu mở thủ tục phá sản; Tổ chức tín dụng chứng minh được mình không lâm vào tình trạng phá sản.

Người làm đơn có quyền khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định

Bước 3: Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Điều kiện để Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản:

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản về việc không áp dụng hoặc chấm dứt áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt.
  • Tổ chức tín dụng vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.

Bước 4: Thông báo mở thủ tục phá sản cho các chủ thể có liên quan trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định;

Bước 5: Kiểm kê tài sản của tổ chức tín dụng, lập danh sách chủ nợ

Bươc 6: Tòa án tuyên bổ tổ chức tín dụng phá sản

Bước 7: Hoản trả các khoản vay đặc biệt

Bước 8: Thanh toán theo thứ tự thanh toán, phân chia tài sản.

Trên đây là những cập nhật quy định về phá sản tổ chức tín dụng của ACC Group.