Đề xuất một vài mẫu đơn tường trình mới nhất năm 2023?

Bản tường trình là một tài liệu hoặc báo cáo được viết nhằm mô tả, diễn giải hoặc trình bày một sự kiện, tình huống, cuộc họp, hoạt động hay quá trình diễn ra. Nó thường cung cấp các thông tin chi tiết, kết quả và nhận định về những gì đã xảy ra.

Bản tường trình là gì?

– Bản tường trình là một loại văn bản được tạo lập nên khi xảy ra một sự việc mang tích chất tiêu cực, gây hậu quả xấu cho một cá nhân, tổ chức hay toàn xã hội

– Bản tường trình là một loại văn bản được sử dụng khá nhiều trong các cơ quan, tổ chức nhà nước làm nhiệm vụ về truy cứu trách nhiệm dân sự và hình sự.

– Thông qua việc đọc bản tường trình các cơ quan có thẩm quyền hay cá nhân có trách nhiệm có thể hiểu đúng và nắm bắt rõ bản chất của sự việc giúp cho quá trình giải quyết, khắc phục hậu quả của sự việc này trở nên chính xác, công bằng và dễ dàng hơn.

Hướng dẫn viết bản tường trình?

Dù bản tường trình không phải những văn bản yêu cầu quá khắt khe về quy chuẩn. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về thể thức của một văn bản hành chính theo quy định tại Điều 8 Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 8. Thể thức văn bản

1. Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chính áp dụng đối với tất cả các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định.

2. Thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính

a) Quốc hiệu và Tiêu ngữ.

b) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

c) Số, ký hiệu của văn bản.

d) Địa danh và thời gian ban hành văn bản.

đ) Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.

e) Nội dung văn bản.

g) Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

h) Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

i) Nơi nhận.

3. Ngoài các thành phần quy định tại khoản 2 Điều này, văn bản có thể bổ sung các thành phần khác

a) Phụ lục.

b) Dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành.

c) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành.

d) Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax.

4. Thể thức văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này”

– Hướng đẫn viết bản tường trình: Khi viết bản tường trình cần chú ghi đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ: Viết in hoa và chính xác

+ Địa điểm và thời gian viết bản tường trình: Cần phải viết cụ thể thời gian và địa điểm của nội dung cần tường trình.

+ Tên văn bản: Ghi rõ sự việc cần tường trình là gì

+ Kính gửi: ghi cụ thể cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị tiếp nhận bản tường trình

+ Thông tin của người viết bản tường trình: Ghi rõ họ và tên, ngày/tháng/năm, quê quán, nơi ở hiện tại, nghề nghiệp đúng như CMND hoặc CCCD.

+ Nội dung chính của bản tường trình: Thường sẽ bao gồm thời gian, địa điểm xảy ra sự việc, danh sách những cá nhân, tổ chức có liên quan đến sự việc, người làm chứng; Trình tự, cũng như diễn biến, tình tiết của sự việc; Nguyên nhân của sự việc: có thể sẽ gồm nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan; Mức độ thiệt hại (nếu có); Trách nhiệm của người viết bản tường trình nếu như sự việc nói trên gây ra hậu quả; Những đề nghị cụ thể (nếu thấy cần thiết).

Lưu ý: Tường trình là việc một người nào đó tự mình kể lại sự việc, do đó, những nội dung được kê khai cần đảm bảo tính chính xác. Bởi vì người kê khai sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin được trình bày trong Bản tường trình đó.

Một số mẫu bản tường trình đúng chuẩn mới nhất năm 2023?

– Tải mẫu bản tường trình số 1

– Tải mẫu bản tường trình số 2

– Tải mẫu bản tường trình số 3

Trên đây là đề xuất một vài mẫu đơn tường trình đúng chuẩn mới nhất 2023.