Bồi thường khi nghỉ việc trước thời hạn báo trước

Câu hỏi:

Tôi bắt đầu làm việc cho công ty TNHH D.O, trụ sở tại TP.HCM từ năm 2009 theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên tôi phải xin nghỉ việc. Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty và đang trong giai đoạn chờ đến hết 45 ngày theo luật. Nhưng sau đó tôi xin nghỉ trước hạn 45 ngày khoảng 1 tuần. Phòng nhân sự công ty tôi gọi điện báo rằng tôi phải bồi thường hợp đồng bao gồm 1/2 tháng lương + tiền đền bù của 7 ngày làm việc mà tôi nghỉ trước hạn. Tôi đã tìm hiểu quy định tại Bộ luật lao động, do đó, tiền đền bù của 7 ngày làm việc mà tôi nghỉ trước hạn thì tôi đồng ý bồi thường. Nhưng việc công ty bắt tôi phải bồi thường thêm 1/2 tháng lương nữa thì tôi thấy rất vô lý vì tôi không thấy điều nào trong luật lao động quy định về việc bồi thường thêm 1/2 tháng lương cả nên tôi không chấp nhận. Vậy Luật sư cho tôi hỏi tôi có phải bồi thường thêm 1/2 tháng tiền lương trong trường hợp này hay không?

Trả lời:

Căn cứ theo quy tại Điều 37 Bộ luật lao động 2012 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này”.

Vì bạn làm việc cho công ty từ năm 2009 theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn nên áp dụng theo Khoản 3 Điều 37 nêu trên thì để được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

Tuy nhiên, vì trước khi hết thời hạn báo trước 7 ngày của thời hạn 45 ngày bạn đã nghỉ việc. Việc nghỉ việc này vi phạm quy định của pháp luật về thời hạn báo trước nên sẽ thuộc vào trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Điều 41 Bộ luật lao động 2012:

“Điều 41. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật này.”

Trong trường hợp này, bạn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động 2012 như sau:

“1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Căn cứ theo quy định trên thì trường hợp này bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên khi nghỉ việc bạn sẽ không được trả trợ cấp thôi việc; đồng thời bạn phải bồi thường cho công ty nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cộng với bồi thường thêm một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong 7 ngày nghỉ việc. Do đó, những khoản bồi thường mà công ty yêu cầu bạn là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật.