Bộ sách giáo khoa lớp 10 chương trình mới năm học 2022-2023?

Sách giáo khoa là các tài liệu học tập được thiết kế và xuất bản để phục vụ cho chương trình giảng dạy và học tập trong các cấp học, từ mẫu giáo đến trung học. Sách giáo khoa thường được phát triển bởi các chuyên gia giáo dục và các nhà xuất bản giáo dục.

Sách giáo khoa có chức năng cung cấp kiến thức, thông tin và nội dung học tập cần thiết cho học sinh. Chúng bao gồm các môn học khác nhau như toán học, ngữ văn, khoa học, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ và nhiều môn học khác. Sách giáo khoa thường được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục và chương trình học của mỗi quốc gia hoặc khu vực.

Mục tiêu của sách giáo khoa là cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản, khả năng tư duy và kỹ năng cần thiết để phát triển và tiến bộ trong quá trình học tập. Chúng thường chứa các bài học, ví dụ minh họa, bài tập và câu hỏi để giúp học sinh hiểu và ứng dụng kiến thức một cách tốt nhất.

Sách giáo khoa thường được phê duyệt và sử dụng chính thức trong các trường học. Chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy và học tập, là công cụ hỗ trợ cho giáo viên và học sinh trong việc truyền đạt và tiếp thu kiến thức.

Biên soạn sách giáo khoa theo nguyên tắc nào?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT quy định nguyên tắc biên soạn sách giáo khoa như sau:

– Phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam.

– Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm tính liên thông giữa các cấp học, lớp học, môn học và hoạt động giáo dục.

– Gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp với xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học.

Quy trình biên soạn và thực nghiệm sách giáo khoa?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT (được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT) quy định quy trình biên soạn, thực nghiệm sách giáo khoa như sau:

Quy trình biên soạn sách giáo khoa

– Tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa lựa chọn tác giả biên soạn sách giáo khoa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 11 Thông tư này; tác giả nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xây dựng đề cương tổng thể, đề cương chi tiết, kế hoạch biên soạn; phân công nhiệm vụ của tổng chủ biên, chủ biên (nếu sách có tổng chủ biên, chủ biên), tác giả bảo đảm sự phù hợp về khối lượng công việc và thời gian thực hiện để bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành bản mẫu sách giáo khoa;

– Tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa tổ chức biên soạn, biên tập, thiết kế, minh họa, hoàn thành ít nhất 01 (một) bài học, tổ chức dạy thực nghiệm, góp ý sau khi dạy thực nghiệm để hoàn thiện bài học đó với sự tham gia đóng góp và thống nhất của toàn thể tác giả trước khi tổ chức biên soạn các bài học khác; tổ chức biên soạn, biên tập, thiết kế, minh họa, dạy thực nghiệm, tổ chức lấy ý kiến của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học, nhà giáo dục am hiểu về giáo dục phổ thông nhận xét, đánh giá bản mẫu sách giáo khoa theo nội dung từng khoản quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Thông tư này (yêu cầu cụ thể theo Tiêu chí đánh giá sách giáo khoa kèm theo Thông tư này); hoàn thành bản mẫu sách giáo khoa gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thẩm định;

– Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định bản mẫu sách giáo khoa theo quy định tại Chương IV Thông tư này;

– Tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa hoàn thiện bản mẫu sách giáo khoa sau thẩm định;

– Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, cho phép sử dụng sách giáo khoa;

– Tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa tổ chức xuất bản, phát hành sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu và quy trình thực nghiệm sách giáo khoa

– Đối với mỗi bản mẫu sách giáo khoa, lựa chọn các bài học để tổ chức thực nghiệm mang tính đại diện về loại bài, thể hiện điểm mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục; tổ chức thực nghiệm ít nhất 10% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục có từ 105 tiết/năm học trở lên, ít nhất 15% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục có từ 70 tiết/năm học đến dưới 105 tiết/năm học, ít nhất 20% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại; mỗi bài học được dạy thực nghiệm ít nhất 02 (hai) lần, sau lần dạy thực nghiệm thứ nhất, tổ chức rút kinh nghiệm, chỉnh sửa bài học trước khi tổ chức dạy thực nghiệm lần thứ hai;

– Cơ sở giáo dục phổ thông được lựa chọn để tổ chức dạy thực nghiệm bảo đảm tính đại diện vùng, miền; lớp học sinh được lựa chọn để tổ chức dạy thực nghiệm thuộc khối lớp có sách giáo khoa được thực nghiệm; việc dạy thực nghiệm được thực hiện đối với học sinh toàn lớp vào thời điểm phù hợp với năng lực của học sinh. Giáo viên dạy học và giáo viên dự giờ dạy thực nghiệm là những người đang trực tiếp dạy học môn học có sách giáo khoa được thực nghiệm; mỗi tiết dạy thực nghiệm bảo đảm có ít nhất 03 (ba) giáo viên dự giờ và tham gia góp ý bài học thực nghiệm;

– Tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa tổ chức đánh giá bài học thực nghiệm theo nội dung từng khoản (trừ những nội dung không thể hiện trong bài học) quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Thông tư này (yêu cầu cụ thể theo Tiêu chí đánh giá sách giáo khoa kèm theo Thông tư này).

Danh mục 44 sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022-2023?

Căn cứ Quyết định 442/QĐ-BGDĐT năm 2022 quy định danh mục 44 sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

Lưu ý:

Tại số thứ tự số 5 trong danh mục đã được đính chính bởi Điều 1 Quyết định 1272/QĐ-BGDĐT năm 2022 như sau:

Số thứ tự thứ 16 được đính chính bởi Điều 1 Quyết định 1272/QĐ-BGDĐT năm 2022 như sau:

Số thứ tự thứ 17 được đính chính bởi Điều 1 Quyết định 1272/QĐ-BGDĐT năm 2022 như sau:

Trên đây là danh mục sách giáo khoa lớp 10 chương trình mới năm học 2022-2023 mà phụ huynh và học sinh cần biết!