Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của Đảng viên

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu của Đảng viên là bản cam kết về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và kỷ luật của tổ chức. Bài viết dưới đây Luật ACC sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu Bản cam kết tu dưỡng và phấn đấu đến năm 2023 của Đảng viên.

1. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu của Đảng viên là gì?

Có thể thấy tu dưỡng, phấn đấu là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người Đảng viên. Sau mỗi năm, để giúp tổ chức có cơ sở bình xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên vào cuối năm, cá nhân đảng viên cần có nội dung phản ánh lai lịch, văn hóa của mình qua nội dung. bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu hàng năm. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu là bản cam kết về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ luật, tổ chức của Đảng.

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm của Đảng viên là bản cam kết về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, việc chấp hành chức trách, nhiệm vụ được giao và kỷ luật của tổ chức để làm cơ sở nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. đảng viên cuối năm. Mục đích của bản cam kết là qua đó các đảng viên xin hứa sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, rèn luyện và phấn đấu trong năm tới, qua đó các đảng viên sẽ có thêm động lực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình. khả năng của mình. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm của Đảng viên được vận dụng rộng rãi trong thực tiễn và có vai trò quan trọng. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm của Đảng viên sẽ làm bản cam kết về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tổ chức kỷ luật; khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của thời gian qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, đảng viên cuối năm… Trong mẫu phải ghi rõ bản cam kết về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức đạo đức, lối sống, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật, khắc phục những ưu điểm, khuyết điểm mà Đảng viên còn mắc phải.

2. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu của Đảng viên là gì?

Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu rèn luyện của đảng viên được sử dụng nhằm giúp tổ chức đảng có cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm, đồng thời cá nhân đảng viên phải có nội dung bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. làm việc trau dồi văn hóa của chính họ bằng cách cam kết trau dồi và phấn đấu hàng năm.

Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện để chiến đấu đến năm 2023 là bản cam kết về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như việc chấp hành chức trách, nhiệm vụ được giao và vấn đề tổ chức kỷ luật của cá nhân đảng viên. Mẫu Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng ngày được tạo ra nhằm thể hiện những cam kết của Đảng viên về việc thực hiện những nhiệm vụ, rèn luyện và phấn đấu trong năm tới của Đảng viên. Đó cũng là động lực giúp Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

3. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên để chiến đấu đến năm 2023

 

ĐẢNG BỘ………………

CHI BỘ……………   

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 —————

………, ngày … tháng …. năm 20…..

BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2023

Họ và tên: Lê Hồng Hà

Sinh: 1 tháng 6, 1995

Đơn vị công tác: …………………………………………

Chức vụ Đảng bộ: ……………………………………………………

Cơ quan, tổ chức chính quyền: ……………………………………….

Hoạt động đại lý: ……………………………………………………

I. VÍ DỤ VỀ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM

Sau khi học tập, nghiên cứu các nghị quyết, quy định của Đảng, Quy định của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác, tôi xin cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu như sau:

1. Về chính trị tư tưởng

– Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và nhà nước; cam kết không suy thoái; thực hiện nghiêm túc công khai, dân chủ trong công tác cán bộ, tài chính, thi đua – khen thưởng, kỷ luật;…

– Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tiên phong; tích cực học tập, nghiên cứu, phát hiện những vấn đề mới để cập nhật kiến ​​thức, củng cố tư tưởng chính trị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng, nói và làm theo nghị quyết; không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Luôn rèn luyện, tu dưỡng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công việc và trong cuộc sống, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

– Tích cực rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị; có ý thức gương mẫu đi đầu, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, công việc và nhân dân địa phương.

– Tiếp tục rèn luyện tác phong làm việc cụ thể, khoa học; Phong cách lãnh đạo dân chủ, quyết đoán, tỉ mỉ.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; đổi mới phương pháp làm việc, tác phong công tác; tôn trọng, bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, các cam kết, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác; hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm cần giao cho các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời triển khai công việc theo đúng tiến độ, sát trọng tâm.

– Đề cao lãnh đạo Văn phòng và các Hội đồng tư vấn chuẩn bị chu đáo nội dung các hội nghị; kiên quyết không đưa đến hội nghị những nội dung đã chuẩn bị chưa đạt yêu cầu.

– Chỉ đạo các Ban, Đảng bộ tìm giải pháp căn cơ đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục có giải pháp giảm giấy tờ, hội họp.

– Chủ động hơn nữa trong việc nắm chắc tình hình và chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát. Tăng cường đi cơ sở, chú trọng tình hình, kết quả thực hiện đường lối công tác, chỉ đạo của Thường trực HĐND, BTV Tỉnh ủy.

– Khắc phục tính nóng nảy và tăng cường giao tiếp, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong triển khai công việc. Tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng; phù hợp với sứ mệnh của tổ chức; tự giác chấp hành nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).

5. Về khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2023

– Bản thân đã có ý thức khắc phục những tồn tại với nội dung Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 20… (công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan tham mưu còn một số tồn tại; chất lượng công tác chuẩn bị nội dung một số kỳ họp ) Độ phân giải không cao; cải cách hành chính trong Đảng còn chậm; công tác chỉ đạo có việc còn hời hợt, hiệu quả chưa rõ).

– Cam kết có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm….. trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội… của bữa tiệc

(Căn cứ Chỉ thị số …………., ngày ………. của Bộ Chính trị về việc “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam “. Đại hội …. toàn quốc của Đảng” và đặc điểm của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

II. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU 

Để hiện thực hóa những cam kết trên, tôi xin đề xuất một kế hoạch về văn hóa, đào tạo và nỗ lực như sau:

1. Quý I/năm 2023:……

2. Quý II/năm 2023:……

3. Quý III/năm 2023:……

4. Quý IV/năm 2023:……

Bản cam kết này cũng là nội dung kế hoạch hành động tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của tôi và là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ   NGƯỜI CAM KẾT

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật ACC về vấn đề trên. Còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật để được hỗ trợ.

Cảm ơn bạn rất nhiều!

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật